دکتر نورالدین کریمی

رئیس دفتر ریاست و  مدیر روابط عمومی 

karimi@uswr.ac.ir