صفحه اصلي > لیست اساتید راهنما و مشاور  
يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
لیست اساتید راهنما و مشاور
 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :93  پايان نامه

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجويان

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

علیرضا نصیری

93

17/8/95

9/12/95

18/1/96

8/2/97

16/4/97

دکتر خانجانی دکتر حاتمی زاده

دکتر حسینی

دکتر کواری

2

سید امیر رزاقی مقدم

 

22/8/96

23/11/96

2/4/97

10/10/97

29/4/98

دکتر کواری  دکتر حاتمی زاده

 

دکتر حسینی

3

سعید اکبری

 

 

28/3/97

28/3/97

29/8/97

 

 

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر حسینی

 

4

زینب قلیچ خانی

 

5/4/95

30/6/95

26/4/95

26/6/97

23/7/97

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر کواری

5

مسعود ثابت اسماعیل پور

 

13/6/96

27/6/96

14/9/96

23/3/97

19/6/97

دکتر عبدی

دکتر حسینی

دکتر کواری

6

علی مشیری رودسری

 

5/4/95

17/8/95

25/11/95

27/10/96

9/12/96

دکتر حانمی زاده

دکتر خانجانی

دکتر حسینی

7

سیده فاطمه نوراشرف  الدینی

 

3/3/95

30/6/95

7/6/95

24/3/96

24/5/96

دکتر وامقی

دکتر حاتمی زاده

دکتر عبدی

1

هوشیاررستمی

 

93

3/7/94

26/7/95

7/9/95

27/6/96

4/7/96

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

دکتر کواری

2

حامد علمایی

 

18/10/95

12/4/96

15/7/96

 

 

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

 

2

مجید گودرزی

 

3/3/95

30/6/95

15/7/95

3/7/96

27/9/96

دکتر کواری

دکتر فروغان

دکترعبدی

4

عصمت حیدری

 

 

تاخیری

 

 

 

 

 

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :94  پايان نامه

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجويان

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

داخلی

1

بنفشه ابراهیمی برمی

94

22/9/95

18/10/95

17/11/95

17/3/96

13/5/96

دکتر حسینی

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

2

فاطمه پازوکی

 

24/7/96

25/10/96

7/11/96

20/12/97

29/4/98

دکتر خانجانی

 

دکتر حسینی

دکتر حاتمی زاده

3

اصغر رسولی

 

 

 

 

 

 

دکتر کواری

دکتر حاتمی زاده

 

4

سپهدار دژمان

 

9/12/95

12/4/96

6/6/96

 

 

دکتر خانجانی

دکتر عبدی

 

5

کمال بنی اسدی

 

24/7/96

9/12/96

10/2/97

17/10/97

16/2/98

دکتر کواری  دکتر حسینی

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

6

محمدحسین دریجانی

 

17/7/95

18/8/95

14/6/96

 

 

دکتر فروغان و دکتر خانجانی

دکتر راشدی

 

7

پریسا جهان بین

 

7/8/95

9/12/95

16/2/96

12/12/96

31/2/97

دکتر عبدی

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

دکتر فروغان

8

الهام ابری لاهیج

 

17/3/95

30/5/95

21/6/95

21/5/96

15/6/96

دکتر حسینی

دکتر فروغان

دکتر خانجانی

9

فرشاد فتحی

 

 

7/8/95

9/12/95

30/2/96

8/6/96

26/6/96

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر حاتمی زاده

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :95  پايان نامه

رديف

نام و نام خانوادگي

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

ندا حبیبی

 

26/4/98

2/5/98

 6/7/98

 

 

دکتر فروغان

دکتر عبدی

 

2

زهرا نجفی

 

24/7/96

9/12/96

6/3/97

1/5/98

7/7/98

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر کواری

3

یلدا صادقی لنگرودی

 

2/8/96

23/8/97

27/11/97

17/7/98

30/7/98

دکتر حاتمی زاده دکتر شهشهانی

دکتر خانجانی

دکتر کواری

4

نجیبه فلاحی بوکانی

 

27/6/96

24/10/97

13/12/97

14/10/98

29/10/98

دکتر خانجانی

دکتر عبدی

دکتر حاتمی زاده

5

امین شریعت زاده

 

13/6/96

9/12/96

27/1/97

6/12/97

8/3/98

دکتر حاتمی زاده

دکتر فروغان2

دکتر حسین زاده امار

خانجانی

6

فرزاداشکنانی

 

22/8/96

30/8/97

8/10/97

12/9/98

7/11/98

دکتر عبدی

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

1

محسن  کبیری

95

22/8/96

11/4/97

14/7/97

 

 

دکتر حسینی

دکتر عبدی

 

2

مریم      احمدی

95

 

انصرافی

 

 

 

 

 

 

3

محمد حسن معصومی

95

20/9/96

2/8/97

3/8/98

 

 

دکتر حسینی

دکتر عبدی

 

 

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :96  پايان نامه

ردیف

نام و نام خانوادگي

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویپ پوپوزال

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

ضرغام  ابراهیمی

 

4/4/97

17/10/97

7/3/98

 

 

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

 

2

سجاد     دوانی

 

4/2/98

8/3/98

1/7/98

 

 

دکتر حسینی

دکتر عبدی

 

3

سمیرا    نظرپور

 

28/3/97

30/8/97

13/11/97

 

 

دکتر عبدی

 دکتر فروغان و دکتر حسین زاده

 

4

گل شهره  قربانی

 

2/5/98

انصراف داده است

 

 

 

دکتر کواری

 

 

5

امیر       جوانمرد

 

28/3/97

23/8/97

19/9/97

 

 

دکتر عبدی

 دکتر عبادی و دکتر حسینزاده

 

6

سپیده     خزایی

 

21/9/98

18/10/98

8/2/99

 

 

دکتر فروغان

دکتر عبدی و دکتر حسین زاده

 

7

مریم       مقیمی

 

 

انصراف داده

است

 

 

 

 

 

8

نسرین     فرامرزی

 

24/7/98

22/8/98

8/11/98

 

 

دکتر حاتمی زاده

 دکتر شهشهانی و دکتر حسینزاده

 

 

 

 

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :97  پايان نامه

 

نام و نام خانوادگي

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

نیلو فر     ربانی فر

97

29/3/98

26/4/98

16/7/98

نمونه گیری

 

دکتر عبدی

دکتر حسینی

 

2

فائزه السادات هدایت

 

22/8/98

 

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر فروغان ودکتر حسین زاده

 

3

مهتا  السادات اعرابی

 

20/9/98

 

 

 

 

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

 

4

فاطمه    نظری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

عاطفه   کیانا

 

29/3/98

 

 

 

 

دکتر حسینی

 

 

6

شیما   ترکان

 

16/11/98

 

 

 

 

دکتر خانجانی