صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > مقالات  >  دکتر کیانوش عبدی  
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
دکتر کیانوش عبدی
 
 •  
 •    چاپ مقاله ارزيابي وضعيت آموزشي رشته هاي توانبخشي ازديدگاه دانشجويان درسال تحصيلي 1382-1381درفصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي
 •    چاپ مقاله رابطه گرايش هاي مذهبي و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان كارورز توانبخشي از تجارب باليني خود به عنوان يك درمانگردرفصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي
 •    چاپ مقاله رابطه سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي با رضايت از تجربيات باليني در دانشجويان كارورز توانبخشی فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي
 •    چاپ مقاله نقش گرايش هاي مذهبي و سبك هاي مقابله با استرس در پيش بيني سلامت مادران داراي كودك ناتواني ذهني فصلنامه علمي وپژوهشي رفاه اجتماعي
 •    چاپ مقاله مقایسه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و زیستی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی در فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي
 •     چاپ مقاله مقایسه ویژگی‌های ‌شناختی ،روانی اجتماعی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی در فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي
 •     چاپ بررسی مقایسه ای نقش ابعاد جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت در پیش بینی سبک های مقابله مادران  کودکان با و بدون ناتوانی ذهنی در فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي

     

Personality Dimensions, Religious Tendencies and Coping Strategies as Predictors of General Health in Iranian Mothers of Children With Intellectual Disability: A Comparison With Mothers of Typically Developing Children  Journal of Applied Research in Intellectual

Disabilities 2011 

 •    ارائۀ پوستر با عنوان تعيين ومقايسه توانايي ادراك فضا شناختي دهاني دركودكان طبيعي 6و7ساله شمال وجنوب تهران درهشتمين كنگره گفتار درماني ايران درسال 1385
 •    ارائۀ مقاله نقش معنويت دعا در حوادث غير مترقبه درسومين كنگره بين المللي بهداشت ،درمان ومديريت بحران
 •    ارائۀ مقاله وايراد سخنراني دراولين همايش سمينار رويكرد نوين به كليات پيشگيري ودرمان اعتياد با محوريت فعال سازي تشكلهاي مردمي وبسيج با عنوان بررسي ومقايسه اختلالات رواني درافراد معتاد وغير معتاددرسال1384
 •    ارائۀ مقاله وایرادسخنرانی رویکرد سیستمی در حوادث وبلایا درچهارمین كنگره بين المللي بهداشت ،درمان ومديريت بحران
 •   ارائۀ مقاله وایراد سخنرانی طرحریزی مراکز ارتوپدی فنی درنهمین كنگره ارتزو پروتزایران6-4 خرداد ماه 89
 •   ارائۀ مقاله رویکرد سیستمی در مدیریت مرکز ارتوپدی فنی درنهمین كنگره ارتزو پروتزایران6-4 خرداد ماه 89
 •    ارائه مقاله چگونه مشتری خودرا وفادار کنیم؟ درنهمین كنگره ارتزو پروتزایران6-4 خرداد ماه 89
 •    ارائه پوسترتصمیم گیری اخلاقی در مراقبت های پرستاری دراولین كنگره اخلاق پرستاری16-17 بهمن  ماه 89
 •    ارائه پوسترکاربرد روش آسکی درارزیابی توانمندی اخلاق بالینی در پرستاری دراولین كنگره اخلاق پرستاری16-17 بهمن  ماه 89
 •    ارائه مقاله ضوابط اخلاقی و توانبخشی دركنگره اخلاق پزشکی28-29 مهر ماه 89