صفحه اصلي > رزومه کاری اعضاءگروه  > دكتر نيكتا حاتمي زاده  > دوره های آموزشی کوتاه مدت 
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
دوره های آموزشی کوتاه مدت
 

 

دوره های آموزشی كوتاه مدت :

شرکت در کارگاههای متعدد در محورهای ذيل:

الف)تکامل کودک، تشخيص و مداخله به هنگام مشکلات تکامل؛ از جمله

-        کارگاه آموزشی Sensory Processing  ، [مدرس Dr. Debra Cameron از دانشگاه تورنتو]،  4 روزه آذر 1390(Nov 2011) ، 30 ساعت، موسسه توانبخشی وليعصر تهران، ایران.

-   کارگاه آموزشی Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (COOP)  ، [مدرس: Dr. Debra Cameron از دانشگاه تورنتو ]، 3 روزه 1390 Nov 2011، 20 ساعت، موسسه توانبخشی وليعصر،  تهران، ایران.

-        كارگاه آموزشی، طرح جامع تكامل كودكان ايرانی تاريخ 30-31 شهريور 88 بمدت 12 ساعت

-        کارگاه آموزشیPrechtls Method on the Qualitative Assessment of General Movement ، دانشگاه Graz- Austria - 5 روزه، 1387

-       کارگاه آموزشی Portage Workshop on Early Intervention، 3 روزه، 1386، انجمن پرتيج ژاپن و بنياد توانبخشی وليعصر

-       کارگاه آموزشی Integrated early childhood development(IECD) ،1383، Unicef  .

-       کارگاه آموزشی Early detection & early intervention regarding neurologic disorders in neonatal period & early infancy  ، 1379 ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی (دعوت از پروفسور Perot ).

-       کارگاه آموزشی تشخيص معلوليت و مداخله به هنگام ، 1380 ، Unicef.

 

ب)مديريت خدمات سلامت؛ از جمله:

-       کارگاه آموزشی مديريت مبتنی بر نتايج، 2 روزه، 1386، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       کارگاه آموزشی ارتقاء کيفيت TQM ، 2 روزه (17 ساعت )، 1384 ، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       كارگاه آموزشی روش شناسی طراحی و برنامه ريزی پروژه ، 4روزه ،1382، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی باهمكاری دانشگاه ليل فرانسه .

- کارگاه آموزشی تکنيکهای تعيين اولويتها، 1 روزه، 1382 ، سازمان بهزيستی کشور.

-       كارگاه آموزشی نياز سنجی ، 2 روزه ، 1382 ، سازمان بهزيستی كشور .

-       كارگاه آموزشی توان بخشی جامعه نگر ، 18 ساعت ، 1375 ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی .

-       كارگاه آموزشی مديريت - برنامه ريزی ، 15 ساعت ، 1375 ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی .

 

ج)آموزش و مهارتهای عمومی دانشگاهی:

-       کارگاه آموزشی مهارتهای پيش از تدريس، 1 روزه، 1386، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       کارگاه آموزشی Oral presentation ، 1 روزه (8 ساعت)، 1384 ، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       كارگاه آموزشی آگاهسازی موثر، 3 روزه ، سازمان بهزيستی كشور ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی .

-       دوره آموزشی مكالمه انگليسی پيشرفته ، 34 ساعت، 1382 ، سازمان بهزيستی كشور

-       کارگاه آموزشی نحوه نگارش CV ،1 روزه ، 1383 ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی .

 

د)پژوهش

-  کارگاه ترجمان و انتقال دانش (KTE)، 2 روزه، 1389، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

-       کارگاه آموزشی مقدماتی آشنائی با تحقيقات کيفی در علوم پزشکی، 3 روزه (34 ساعت ) 1383 ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی .

-       كارگاه آموزشی روش تحقيق ، سه دوره 5 روزه ، 1374 ، 1376 ، 1379 ، دانشگاه علوم پزشكی ، ايران سازمان بهزيستی كشور، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران .

-      کارگاه آموزشی تدوين راهنماهای بالينی، 16 ساعت، 1391 بهمن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

ه) کامپيوتر و تکنولوژی اطلاعات

-       کارگاه آموزشی استفاده از نرم افزار End Note ، 1 روزه، 1392، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

-       کارگاه آموزشی IDL & Science Direct ، 1 روزه،  1386، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       کارگاه آموزشی Elsevier، يک روزه، 1386، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       کارگاه آموزش الکترونيکی ( E-Learning )، يک روزه 1385، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       دوره آموزشی ICDL ، 1383-1382 ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی .

-       كارگاه آموزشی رايانه ، 30 ساعت ، 1377 ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی .

 

و) مشاوره ژنتيک

-       کارگاه آشنائی با نحوه استفاده از نرم افزارهای ژنتيک بالينی، 2 روزه ، 1384، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       كارگاه آموزشی آشنايی با روش علمی وعملی سيتوژنيك انسانی ، 3 روزه ، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی .

-       دوره 4.5 ماهه آموزشی « ارائه مشاوره پزشکی - ژنتيک » ، 1376، سازمان بهزيستی کشور.

ز) ارائه خدمات سلامت

-       کارگاه آموزشی بهداشت و تغذيه مادر و کودک، 2 روزه، 1386، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

-       كارگاه آموزشی كنترل بيماريهای اسهالی ، 3 روزه ، 1374 ، دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی ايران .

-       كارگاه آموزشی ترويج تغذيه با شير مادر ، 6 روزه ، 1373، دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی ايران .