صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
سه شنبه ٠٤ مهر ١٣٩٦
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1395   (دوره 19 ) ترم  1   نيمسال اول سال تحصیلی 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

16-13 (223129 )

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی 

دکترعبدی اتاق کامپیوتر

1

2

-

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

روش تحقیق در علوم توانبخشی

 (223130)

دکتر حاتمی زاده

کلاس 306

2

1

-

16-13

آمار حیاتی (223127  )

 دکتر بخشی

کلاس 306

3

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

مبانی و اصول مدیریت  (223126  )

دکتر کواری

کلاس 306

 

2

-

-

 (223102 )

ا صول و مبانی توانبخشی

دکترعبدی

کلاس 306

2

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات:13واحد                                                                                                                                                                                                    تعداد دانشجو   10 نفر                                                      

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1394( دوره 18) ترم  3   نيمسال اول سال تحصیلی 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 (223140)

مدیریت توانبخشی 

دکترعبدی

کلاس 307

2

 

-

-

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توان بخشی (223135)

دکتر خانجانی

کلاس 3075

2

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

12-8  (223141)

کارآموزی مدیریت توانبخشی

               دکتر حسینی - آقای خانجانی 

                                                                                                                                                                  مراکز

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

11-8(223142 )

مدیریت منابع (مالی.. انسانی واطلاعات )

د کتر حسینی

کلاس 105

3

-

-

13-11

تکنولوژی توانبخشی

(223138 )

دکتر حاتمی زاده

کلاس 105

2

-

-

جامعه شناسی توانبخشی  (223139)

دکتر میرطاهر موسوی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات :    13 واحد

          تعداد دانشجو    10 نفر