صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1398   (دوره 22) ترم  2   نيمسال   دوم   تحصيلي 99-98

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

روان شناسی معلولین  (223128)

دكتر فروغان

کلاس

2

-

-

پويايي گروه و كار تيمي (223136)

خانم دکتر حاتمی زاده

کلاس

1

-

-

رويكرد هاي خدمات توان بخشي (223134)

دكتر عبدی

کلاس

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

برنامه ريزي مديريت استراتژيك (223133)

دكتر حسيني

کلاس

2

-

-

توان بخشي مبتني برجامعه (223132)

دكتر عبدی

کلاس

2

-

-

ارزشيابي و تحلیل سيستم هاي توان بخشي (223131)

دكتر حاتمی زاده

کلاس

1

1

-

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی مدیریت توان بخشی (223141)

دکترعبدی

 

 

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات  :                                                                                                                                                                                                                       13 واحد

تعداد دانشجو 11 نفر

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1397   ( دوره 21) ترم  4   نيمسال  دوم  تحصيلي 99-98

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه (223114)

-

4

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات : 4واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 تعداد دانشجو    10  نفر