صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1397   (دوره 21) ترم  2   نيمسال   دوم   تحصيلي 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

روان شناسی معلولین  (223128)

دكتر فروغان

کلاس 305

2

-

-

پويايي گروه و كار تيمي (223136)

خانم دکتر حاتمی زاده

کلاس 305

1

-

-

رويكرد هاي خدمات توان بخشي (223134)

دكتر عبدی

کلاس 305

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

برنامه ريزي مديريت استراتژيك (223133)

دكتر حسيني

کلاس305

2

-

-

توان بخشي مبتني برجامعه (223132)

دكتر عبدی

کلاس305

2

-

-

ارزشيابي و تحلیل سيستم هاي توان بخشي (223131)

دكتر كواري

کلاس305

1

1

-

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :     واحد:11

    تعداد دانشجو 9 نفر

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1396   ( دوره 20) ترم  4   نيمسال  دوم  تحصيلي 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

پایان نامه

(223114)

-

4

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات : واحد :4

    تعداد دانشجو    10  نفر