صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1396   (دوره 20) ترم  1   نيمسال اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

روش تحقیق در علوم توانبخشی

 (223130)

دکتر حاتمی زاده

کلاس 205

2

1

-

مبانی و اصول مدیریت  (223126  )

دکتر کواری

کلاس 205

 

2

-

-

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی   (223129 )

دکترعبدی

 اتاق کامپیوتر

3

-

-

30/12-30/10

آمار حیاتی (223127  )

 دکتر حسین زاده

کلاس 308

3

-

-

 (223102 )

ا صول و مبانی توانبخشی

دکترعبدی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

 
 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :    واحد 13

تعداد دانشجو : 11 نفر

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1395( دوره 19) ترم  3   نيمسال اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

12-8  (223141)

کارآموزی مدیریت توانبخشی

مراکز

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

11-8(223142 )

مدیریت منابع (مالی.. انسانی واطلاعات )

د کتر حسینی

کلاس 205

3

-

-

13-11

(223140)

مدیریت توانبخشی 

دکترعبدی

کلاس 105

2

-

-

 

 

2

 

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توان بخشی (223135)

دکترخانجانی

کلاس 205

 

 

 

تکنولوژی توانبخشی

(223138 )

دکتر حاتمی زاده

کلاس 205

2

-

-

جامعه شناسی توانبخشی  (223139)

دکتر نصرتی نژاد

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات:13واحد

تعداددانشجو:9نفر