صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مدیریت توانبخشی

سال ورودي1396 (دوره 20  ) ترم 2   نيمسال   دوم   تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

روانشناسی معلولین

دکتر مهشید فروغان

692128

2

 

 

پویایی گروه و کارتیمی

سرکارخانم دکتر حاتمی زاده

692136

1

 

 

 

رویکرد های خدمات توانبخشی

دکتر

692134

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

رنامه ریزی مدیریت استراتژیک

دکتر محمد علی حسینی 692133

 

 

2

 

 

 

 

 

توانبخشی مبتنی برجامعه

دکتر روشنک وامقی - آقای عبدی

692132

2

 

 

 

 

 

ارزشیابی و تحلیل سیستمهای توانبخشی

دکتر حبیب اله کواری

692131

111111111

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :   واحد :11                                                                                                                                                                                                   تعداد دانشجو  :  9   نفر