صفحه اصلي > کمیته ها  
يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
کمیته ها
 

1-      کمیته آموزشی گروه

1-       سرکارخانم دکتر نیکتا حاتمی زاده(مدیر گروه)

2-      جناب آقای دکتر محمد علی حسینی

3-      جناب آقای دکتر حبیب الله کواری

4-      جناب آقای دکتر کیانوش عبدی

5-      جناب آقای محمد سعید خانجانی

6-      سرکارخانم دکتر روشنک وامقی

            7-      سرکارخانم دکتر مهشید فروغان   

8-      سرکارخانم مریم هراتی ( کارشناس گروه )

2-      کمیته پژوهشی گروه

1-       سرکارخانم دکتر نیکتا حاتمی زاده (مدیر گروه)

2-      جناب آقای دکتر محمد علی حسینی

3-      جناب آقای دکتر حبیب الله کواری

4-      جناب آقای دکتر کیانوش عبدی

5-      جناب آقای محمد سعید خانجانی

6-      سرکارخانم دکتر روشنک وامقی

7-      سرکارخانم دکتر مهشید فروغان

8-      سرکارخانم مریم هراتی ( کارشناس گروه )