صفحه اصلي > رزومه کاری اعضاءگروه  > دکتركيانوش عبدي  
جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
دکتركيانوش عبدي
 

 

                                                                          

                                   بسمه تعالي

 

    مشخصات فردي:

      نام :  كيانوش                                 نام خانوادگي:   عبدي                           نام پدر: محمدعلي                           

 

     شماره شناسنامه :658                   متولد :1355                              محل تولد: سنقر(کرمانشاه)

 

     وضعيت تحصيلي:

   مدرك تحصيلي:دکتری         رشته تحصيلي:  مديريت خدمات بهداشتی . درمانی                                    دانشگاه :علوم بهزيستي وتوانبخشي(عضو هيات علمي گروه مدیریت توانبخشی)

 

   سوابق علمي و پژوهشي:

1.        رتبه اول دکتری مديريت خدمات بهداشتی . درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل 80/18ونمره پايان نامه 86/19 

2.       رتبه اول كارشناسي ارشد مديريت توانبخشي با معدل 68/18ونمره پايان نامه 50/19 

3.   دانشجوي ممتازگروه علوم پزشكي كشور دردومين جشنواره ممتازين ،مبتكرين ونوآوران طلبه ،بسيجي وايثارگركشور (سازمان بسيج دانشجويي)

4.      دانشجوي نمونه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي درسال 1382-1381

5.      كسب رتبه سوم پايان نامه هاي برگزيده دانشگاه درسال 1383(هفته پژوهش)

6.        کسب عنوان مدرس نمونه جشنوار مطهری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۱

7.      تجزيه وتحليل وضعيت موجود مراكز باليني دانشگاه وارائه راهكارها ي عملي جهت بهبودفرايند آموزش باليني درسال 1381

8.      طراحي برنامه ارزشيابي اساتيد براساس فرم نظرسنجي ازدانشجويان با همكاري واحدIT دانشگاه

9.       عضو كميته تدوين برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه

10.     عضو کمیته تخصیص امتیازآموزش مداوم دانشگاه

11.     عضو کمیته علمی جشنوارۀ آموزشی شهید مطهری دانشگاه

12.    عضو كميته علمي سومين كنگره بين المللي بهداشت ،درمان ومديريت بحران درحوادث غير مترقبه

13.   عضو كميته علمي چهارمین كنگره بين المللي بهداشت ،درمان ومديريت بحران درحوادث غير مترقبه

14.   عضو كميته علمي اولین كنگره اخلاق پرستاری بسج جامعۀپزشکی

15.   عضوودبیر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی در حوادث وبلایای دانشگاه

16.    عضو كميته آموزشي وپژوهشی گروه آموزشی مديريت توانبخشي دانشگاه

17.   عضو شورای پژوهشی گروه آموزشی پیش دبستانی

18.   عضو شورای پژوهش در آموزش معاونت آموزشی دانشگاه

19.    عضو كميته بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته مديريت توانبخشي دانشگاه

20.    مسئول نظارت وارزشيابي استاد ودانشجوي معاونت آموزشي از سال 1384-1380

21.    مسئول كميته ارزشيابي     EDC

22.   مسئول پانل مدیریت کمیتۀ توانبخشی درچهارمین كنگرۀبين المللي بهداشت ،درمان ومديريت بحران

23.  مدير پروژه population Lab مركز آموزشي ،پژوهشي صبا

24.  مجری و مدرس کارگاه خلاقیت سازمانی برای کارکنان دانشگاه ، اسفند 88

25. مدرس كارگاه ارزيابي دروني گروههاي آموزشي(رفاه اجتماعي،كودكان استثنايي،روانشناسي باليني،پيش دبستاني،ژنتيك،گفتاردرماني،كاردرماني، فيزيوتراپي،مشاوره و...)

26.   سخنرانی در کارگاه مدیریت در حوادث وبلایا مرکز تحقیقات توانبخشی در حوادث وبلایا

27.  مجري طرح پژوهشي بررسي وضعيت آموزشي رشته هاي توانبخشي ازديدگاه دانشجويان

28.  مجري طرح پژوهشي طراحي ابزار ارزشيابي دانشجويان در مراكز باليني دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

29.  مجري طرح پژوهشي بررسی میزان رضایت دانشجویان ومدرسان دورۀ تحصیلات تکمیلی از عملکرد مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

30.   مجري طرح مصوب پژوهشي تدوین نقش و وظایف رشته های توانبخشی در حوادث وبلایا

31.   مجری طرح پژوهشی نیازسنجی آموزشی رشته مدیریت توانبخشی

32.  همکار طرح پژوهشي نبازسنجی آموزشی و پژوهشی مدیران پرستاری در حوادث وبلایا

33. همکار طرح پژوهشی بررسی رضایت مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اساتید راهنما و مشاور

34. همکار طرح پژوهشی طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی عمومی آموزش بالینی رشته های توانبخشی

35. چاپ مقاله ارزيابي وضعيت آموزشي رشته هاي توانبخشي ازديدگاه دانشجويان درسال تحصيلي 1382-1381درفصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي

36. چاپ مقاله رابطه گرايش هاي مذهبي و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان كارورز توانبخشي از تجارب باليني خود به عنوان يك درمانگردرفصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي

37. چاپ مقاله رابطه سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي با رضايت از تجربيات باليني در دانشجويان كارورز توانبخشی فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي

38. چاپ مقاله نقش گرايش هاي مذهبي و سبك هاي مقابله با استرس در پيش بيني سلامت مادران داراي كودك ناتواني ذهني فصلنامه علمي وپژوهشي رفاه اجتماعي

39.  چاپ مقاله مقایسه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و زیستی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی در فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي

40.   چاپ مقاله مقایسه ویژگی‌های ‌شناختی ،روانی اجتماعی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی در فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي

41.    چاپ بررسی مقایسه ای نقش ابعاد جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت در پیش بینی سبک های مقابله مادران  کودکان با و بدون ناتوانی ذهنی در فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي

42.  پذیرش مقاله مروری رویکرد سیستمی در توانبخشی در حوادث و بلایا فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشي

43.  

Personality Dimensions, Religious Tendencies and Coping Strategies as Predictors of General Health in Iranian Mothers of Children With Intellectual Disability: A Comparison With Mothers of Typically Developing Children  Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2011

 

44.         Challenges in Providing Rehabilitation Services for People with Disabilities in Iran: A Qualitative Study, British Journal of Medicine & Medical Research

13(4): 1-11, 2016, Article no.BJMMR.23337

45.           Exploring Barriers of the Health System to Rehabilitation Services for People with Disabilities in Iran: A Qualitative Study, Electronic Physician, November 2015, Volume: 7, Issue: 7, Pages: 1476-1485, DOI: http://dx.doi.org/10.19082/1476

46.            Validity and reliability of General Evaluation Tool for Clinical

Training in Rehabilitation disciplines, Iranian Rehabilitation Journal, Vol. 13, Issue 4, Winter 2015

 

47. Assessment of performance of managers and employees in urban

modification for people with disability in Municipality of Tehran City, Journal Of

Health Promotion Management, Vol.5 No.1 (Serial 17) winter 2015

48.             Face and Convergent Validity of Persian Version of Rapid Office Strain Assessment (ROSA) Checklist, Rehabilitation, Winter 2016. Vol 16. Num 4

49. ارائۀ پوستر با عنوان تعيين ومقايسه توانايي ادراك فضا شناختي دهاني دركودكان طبيعي 6و7ساله شمال وجنوب تهران درهشتمين كنگره گفتار درماني ايران درسال 1385

50.   ارائۀ مقاله نقش معنويت دعا در حوادث غير مترقبه درسومين كنگره بين المللي بهداشت ،درمان ومديريت بحران

51.  ارائۀ مقاله وايراد سخنراني دراولين همايش سمينار رويكرد نوين به كليات پيشگيري ودرمان اعتياد با محوريت فعال سازي تشكلهاي مردمي وبسيج با عنوان بررسي ومقايسه اختلالات رواني درافراد معتاد وغير معتاددرسال1384

52.  ارائۀ مقاله وایرادسخنرانی رویکرد سیستمی در حوادث وبلایا درچهارمین كنگره بين المللي بهداشت ،درمان ومديريت بحران

53. ارائۀ مقاله وایراد سخنرانی دستورد های نوین در مدیریت مراکز ارتوپدی فنی درهشتمین كنگره ارتزو پروتزایران۲۷-۲۵ آبان ماه 8۷

54.  ارائۀ مقاله وایراد سخنرانی طرحریزی مراکز ارتوپدی فنی درنهمین كنگره ارتزو پروتزایران6-4 خرداد ماه 89

55.  ارائۀ مقاله رویکرد سیستمی در مدیریت مرکز ارتوپدی فنی درنهمین كنگره ارتزو پروتزایران6-4 خرداد ماه 89

56.  ارائه مقاله چگونه مشتری خودرا وفادار کنیم؟ درنهمین كنگره ارتزو پروتزایران6-4 خرداد ماه 89

57.  ارائه پوسترتصمیم گیری اخلاقی در مراقبت های پرستاری دراولین كنگره اخلاق پرستاری16-17 بهمن  ماه 89

58. ارائه پوسترکاربرد روش آسکی درارزیابی توانمندی اخلاق بالینی در پرستاری دراولین كنگره اخلاق پرستاری16-17 بهمن  ماه 89

59.  ارائه مقاله ضوابط اخلاقی و توانبخشی دركنگره اخلاق پزشکی28-29 مهر ماه 89

60.    سخنرانی و ارائه مقاله موانع ساختاری توانبخشی در ایران در اولین همایش ملی توانبخشی کشورخرداد94

61.    سخنرانی و ارائه مقاله استراتژی های های ارتقای خدمات توانبخشی در ایران در اولین همایش ملی توانبخشی کشور خرداد94

62.   پذیرش بیش از 5 چکیده مقاله در اولین همایش ملی توانبخشی کشور خرداد94

63.  دبیر بخش مدیریت توانبخشی فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشی

64.                داوری مقالات فصلنامه علمي وپژوهشي توانبخشی

65.                چندین مقالۀ در دست بررسی در نشریات علمی ،پژوهشی

سوابق آموزشی:

-تدریس واحد برنامه ريزي آموزشي ودرسي

- تدریس واحد مديريت در گفتاردرماني از سال86

- تدریس واحد مديريت در مراکز ارتوپدی فنی88

- تدریس واحد مديريت صنعتی

- تدریس واحد اصول توانبخشي از سال86

- تدریس واحد برنامه ريزي آموزشي مراكز پيش از دبستان

- تدریس واحد مديريت در مراكز پيش از دبستان

- مربی کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

-تدریس کارتیمی و پویایی کارشناسی ارشد گروه مدیریت توانبخشی

- تدریس مدیریت توانبخشی کارشناسی ارشد گروه مدیریت توانبخشی

-تدریس توانبخشی مبتنی بر جامعه کارشناسی ارشد گروه مدیریت توانبخشی

-تدریس توانبخشی سیستم های اطلاع رسانی در توانبخشی کارشناسی ارشد گروه مدیریت توانبخشی

- مدرس كارگاههاي ارزيابي دروني گروههای آموزشی دانشگاه

 - مدرس كارگاه خلاقیت سازمانی

- داوری پروپوزال های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه

-  راهنمایی ومشاوره پايان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

- شركت در كنگره ها و همايش هاي مختلف

  سوابق اجرايي:

- مشاور هما هنگي رئيس دانشگاه

-  مدير نيروي انساني دانشگاه

- مدیر امور عمومی وفنی دانشگاه

- معاون مرکز مطالعات وتوسعۀ آموزش دانشگاه

-مدیر دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه

- سرپرست مركز آموزشي ،توانبخشي وپژوهشي صبا

- مسئول نظارت وارزشيابي معاونت آموزشي از سال 1384-1380

- مسئول دبيرخانه هيات امنا دانشگاه

 - مسئول كميته ارزشيابي     EDC

- دبير كميته نظام پيشنهادات

- مدير پروژه population Lab مركز آموزشي ،توانبخشي وپژوهشي صبا

- نماينده رئيس دانشگاه در كميته ساماندهي ونقل وانتقالات نيروي انساني

-دبیر اجرایی اولین کنگرۀ اخلاق پرستاری بسج جامعۀ پزشکی

سوابق فرهنگي:

- مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه

- فرمانده پايگاه مقاومت كاركنان دانشگاه

 - جانشین مسئول بسج جامعه پزشكي دانشگاه وعضو شورای تخصصی

-  مشاور ايثارگران دانشگاه در شورای هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- عضو شورای مرکزی ایثارگران سازمان بهزیستی کشوربه مدت سه سال

- عضو ودبيركميته انضباطي دانشجويان

- دبیر شوراي فرهنگي دانشگاه

- همكاري با هستۀ گزينش استاد ودانشجو از سال 1377تاكنون

- همكاري با هستۀ گزينش سازمان بهزیستی کشور

- نمایندۀ وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در هیئت نظارت برتشکل های اسلامی دانشگاه

 

    توانمنديها:

                طي دوره هاي تكميلي ICDL

            تسلط نسبي به زبان انگليسي

           طي دوره هاي آموزشي عمومي وتخصصي

          گذراندن کارگاه های تخصصی Spss، مرور سیستمانتیک، روش تحقیق کمی و کیفی، جستجوی پیشرفته

         آشنایی با نرم افزار  Spss، Endnote ,MAXQDA

  

              آدرس الكترونيكي:         k55abdi@yahoo.com

                 شماره تماس:            09127603800    -  22180024