صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > طرح درس ها > رویکرد های خدمات توانبخشی  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
رویکرد های خدمات توانبخشی
 

 

نام درس: رویکرد های خدمات توانبخشي              تعداد و نوع واحد:  2 واحد-اجباری       دانشجويان(رشته و مقطع) :   ارشد مدیریت توانبخشی   

مدرس :  دکترکیانوش عبدی

هدف كلي: افزایش آشنایی  و قدرت تحلیل دانشجويان با جایگاه توانبخشی در نظام سلامت ، ارائه خدمات در زمينه هاي پزشكي ، آموزشي و حرفه اي و فراگیری جايگاه هر يك در تيمهاي توانبخشي  و مقایسه وضعيت كشورمان با جهان

پیامدهای یادگیری

دانشجویان در پایان دوره قادر باشند:

مطالب (سرفصل)

فعالیتهای  یاددهی و یادگیری

زمان و نحوه ارزیابی یادگیری

منابع

 در اين درس انتظار می رود دانشجويان ابتدا كليات نظامهاي ارائه خدمات در زمينه هاي پزشكي ، آموزشي و حرفه اي را آموزش ببينند و جايگاه هر يك از نظامها در تيمهاي توانبخشي را فرا گيرند و سپس به تفصيل در طول ترم شيوه ها و روشهاي مورد استفاده را مي آموزند و وضعيت كشورمان را در مقايسه با جهان بررسي خواهند نمود .   

1- تعريف و جايگاه خدمات توانبخشي در نظام سلامت

 

 

سخنرانی،پرسش و پاسخ

حضورفعال در كلاس ومشاركت در بحث هاي گروهي

- ارائه موضوع مرتبط توسط دانشجو -امتحان پايان ترم

 

 

-Wade DT. Rehabilitation - a new approach. Part one: the problems. Clinical Rehabilitation2015; 29(11): 1041-1050.

  - Wade DT. Rehabilitation - a new approach. Part two: the underlying theories. Clinical Rehabilitation2015; 29(12): 1145-1154.

 - Wade DT. Rehabilitation - a new approach. Part three: the implications of the theories. Clinical Rehabilitation2016; 30(1): 3-10.

- Wade DT. Rehabilitation - a new approach. Part four: a new paradigm, and its

implications. Clinical Rehabilitation2016; 30(2): 109-118.

-The Basics of Vocational Assessment; A Tool for Finding the Right Match Between People with Disabilities and Occupations; available from:http://www.ilo.org/public/english//region/asro/bangkok/ability/download/voc_assessment.pdf

   Shakespeare, T. (2006 ), Disability Rights & Wrongs, London & New York: Routledge.

-  Barnes, C; & Mercer, G.( eds) (2004),Implementing the social Model of Disability: Theory & research, Leeds: The Disability Press.

  - Swain, J; French, S. & Cameron,C.(2003), Controversial Issues in a Disabling - Society , Buchingham : Open University Press.  

- Race, David.G.(ed)(2002) , Learning Disability - A Sociological Approach , London & New York : Routledge.

 

 

 

انواع خدمات توانبخشي ( پزشكي ، آموزشي ،اجتماعي و حرفه اي )

 

سخنرانی،پرسش و پاسخ

 

 

 

 ويژگي ها و ماهيت خدمات توانبخشي

 

 

سخنرانی،پرسش و پاسخ ،ارائه دانشجویان

 

 

 

تجارب اجراي  رویکر های توانبخشي در جهان

 

فیلم آموزشی، بازدید از سایت ،پرسش و پاسخ ،ارائه دانشجویان