صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > طرح درس ها > توانبخشی مبتنی بر جامعه 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
توانبخشی مبتنی بر جامعه
 

 

نام درس:توانبخشي مبتني برجامعه           تعداد و نوع واحد:  2 واحد-اجباری       دانشجويان(رشته و مقطع) :   ارشد مدیریت توانبخشی   

مدرس :  دکترکیانوش عبدی

هدف كلي: افزایش آشنایی  و قدرت تحلیل دانشجويان با رويكردتوانبخشي مبتني برجامعه ، فلسفه وجايگاه رويكرد ،ماتریکس ، اهداف ، نقش و پیامدهای  توانبخشی مبتنی بر جامعه وتجارب كشورهاي مختلف ، برنامه ريزي واجرا وارزشيابي اين شيوه ارائه خدمات

 

 

پیامدهای یادگیری

دانشجویان در پایان دوره قادر باشند:

مطالب (سرفصل)

فعالیتهای  یاددهی و یادگیری

زمان و نحوه ارزیابی یادگیری

منابع

 در اين درس انتظار می رود دانشجويان با رويكردتوانبخشي مبتني برجامعه ، فلسفه وجايگاه رويكرد ،ماتریکس ، اهداف ، نقش و پیامدهای  توانبخشی مبتنی بر جامعه وتجارب كشورهاي مختلف ، برنامه ريزي واجرا وارزشيابي اين شيوه ارائه خدمات آشنا گردند

1- تعاريف و مفاهيم توانبخشي مبتني بر جامعه( CBR)  

 

سخنرانی،پرسش و پاسخ

حضورفعال در كلاس ومشاركت در بحث هاي گروهي

- ارائه موضوع مرتبط توسط دانشجو -امتحان پايان ترم

 

 

CBR guidelines; Introductory booklet; available from: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/

CBR guidelines; Health component; available from:http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/

CBR guidelines; Education component; available from: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/

CBR guidelines; Livelihood component; available from: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/

CBR guidelines; Social component; available from: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/

CBR guidelines; Empowerment component; available from: ttp://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/

CBR guidelines; Supplementary booklet; available from: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/
Tafrishi ,F.(2006) ,Iran Experiences in Localizing the Implementation of UNCRPD and MDG

 

 

2- جايگاه وفلسفه  توانبخشي مبتني برجامعه

 

سخنرانی،پرسش و پاسخ

 

 

 

3--معرفی و ارائه مولفه های 5 گانه ماتریکس توانبخشی مبتنی بر جامعه و ابعادآن

 

سخنرانی،پرسش و پاسخ ،ارائه دانشجویان

 

 

 

  • 4- پايش و ارزشيابي برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه

 

سخنرانی،پرسش و پاسخ ،ارائه دانشجویان

 

 

 

  • 5- تجارب اجراي توانبخشي مبتني بر جامعه در ایران و جهان

 

فیلم آموزشی ،پرسش و پاسخ ،ارائه دانشجویان