صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > طرح درس ها > برنامه ریزی مدیریت استراتژیک 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
برنامه ریزی مدیریت استراتژیک
 

 

بسمه تعالي

 

 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه آموزشي مديريت توانبخشي

 

طرح درس مديريت و برنامه ريزي استراتژيك

 

نام درس: مديريت و برنامه ريزي استراتژيك                        فراگيران: دوره بیستم كارشناسي ارشد مدیریت توانبخشی

تعداد واحد: 2 واحد نظري                                                    سال تحصيلي: نيمسال اول  98-97               

مدرس: آقاي دكتر محمدعلی حسيني                                    زمان تشكيل كلاس:

 

اهداف كلي: هدف از ارائه اين درس، آشنايي دانشجويان با مفاهيم اصلي و مباني برنامه ريزي و مديريت استراتژيك و اهميت كاربرد آن در موفقيت سازمانهاي دولتي و غير دولتي (NGOs ) ارائه دهنده خدمات توانبخشي مي باشد.

دانشجويان در طي اين درس، با مقدمات آينده نگاري و تفكر استراتژي، مراحل و فرآيند مديريت و برنامه ريزي استراتژيك آشنا شده و مهارت كاربرد اين اصول در برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي ارائه خدمات توانبخشي را كسب نموده و نحوه استفاده از برنامه ريزي استراتژيك در رفع مشكلات واحدهاي خدماتي, توانبخشي را فرا خواهند گرفت.

در پايان اين درس از دانشجويان انتظار ميرود قادر باشند، مفاهيم بنيادين تفكر استراتزيك را شرح داده، مراحل و فرايند مديريت و برنامه ريزي استراتژيك را بيان نموده و با ارائه يك كار عملي چگونگي كاربرد اصول و فرايند برنامه ريزي استراتژيك در محيط خود را بصورت عيني ارائه نمايند.

 

در پايان اين درس از دانشجويان انتظار ميرود بتوانند:

-          اصول كلي آينده نگاري را بيان نمايند.

-          تفكر استراتژيك را توضيح دهند.

-          تفاوت مديريت و برنامه استراتژيك را شرح دهند.

-          الگوي برايسون در مديريت استراتژيك را بيان نمايند.

-         هرم برنامه ريزي را توضيح دهند. 

-          تفاوت برنامه ريزي عادي را با برنامه استراتژيك شرح دهند.

-         ضرورت تدوين برنامه استراتژيك را توضيح دهند.

-         چگونگي تدوين چشم انداز، رسالت و اهداف برنامه را بيان نمايند.

-         عوامل مورد بررسي در اسكن محيطي را توضيح دهند.

-         جدول تحليل SWOT را شرح دهند.

-         انواع استراتژي هاي كلان را بيان نمايند.

-          مراحل تدوين برنامه عملياتي را بنويسند.

 

 

روش تدريس:

1- سخنراني برنامه ريزي شده                                       2- بحث گروهي            

3- پرسش و پاسخ و استفاده از وسايل سمعي و بصري               4- انجام كار عملي

 

تكاليف دانشجو:       

ارائه چكيده مقاله در يكي از مباحث مديريت استراتژيك

ارائه سخنراني در يكي از مباحث مربوط به مديريت و برنامه ريزي استراتژيك بحث پيرامون آن

ارائه يك نمونه كار عملي از برنامه ريزي استراتژيك

حضور فعال و مستمر در كلاس

 

جدول زمانبندی درس مديريت و برنامه ريزي استراتژيك

 

جلسه

تاریخ

فهرست مطالب

مدرس

اول

 

کلیات و مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک

حسینی

دوم

 

 تفكر استراتژيك و اصول كلي آينده نگاري

حسيني

سوم

 

الگوهاي برنامه ريزي استراتژيك

 حسینی_ دانشجويان

چهارم

 

تفاوت برنامه ريزي عادي با برنامه استراتژيك

 حسینی_ دانشجويان

پنجم

 

مديريت استراتژيك

 حسینی_ دانشجويان

ششم

 

تفاوت مديريت و برنامه استراتژيك

 حسینی_ دانشجويان

هفتم

 

ضرورت تدوين برنامه استراتژيك

 حسینی_ دانشجويان

هشتم

 

تدوين چشم انداز، رسالت و اهداف برنامه

 حسینی_ دانشجويان

نهم

 

تدوين چشم انداز، رسالت و اهداف برنامه

حسيني_ دانشجويان

دهم

 

عوامل مورد بررسي در اسكن محيطي

حسيني_ دانشجويان

یازدهم

 

تنظيم جدول تحليل SWOT.

حسيني_ دانشجويان

دوازدهم

 

انواع استراتژي هاي كلان

حسيني_ دانشجويان

سیزدهم

 

برنامه عملياتي

حسيني_ دانشجويان

چهاردهم

 

مراحل تدوين برنامه عملياتي

حسيني_ دانشجويان

پانزدهم

 

تهيه گزارش نهايي برنامه ريي استراتژيك

حسيني_ دانشجويان

شانزدهم

 

جمع بندي و نتيجه گيري

حسيني_ دانشجويان

هفدهم

 

آزمون پايان ترم

 

 

 

 

 

 

نحوه ارزشيابي:                                                                                          نمره

ارائه تکالیف کلاسی از مباحث مديريت استراتژيك                                         10 %

كنفرانس كلاسي در يكي از مباحث                                                           20 %

ارائه يك نمونه كار عملي از برنامه ريزي استراتزيك                                        25 %

حضور فعال و مستمر در كلاس                                                                5 %

امتحان پايان ترم                                                                                  40 %

جمعا":                                                                                              100 % = 20

 

لبست منابع:

  • جان ام. برایسون. برنامه ریزی استراتژیك در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیر انتفاعی. ترجمه: مهدی خادمی گراشی، قربان برارنیا(ادبی) . انتشارات آریانا قلم. سال 1396

·         رابرت ام گرنت. مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی. ترجمه: دکتر آرش خلیلی نصر. انتشارات آریانا قلم. سال 1396

·         طبییبی، جمالدین. ملکی، محمد رضا. دلگشایی، بهرام. برنامه ریزی استراتژیك. انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی . 1382

  • سید جوادین، سید رضا. مبانی سازمان و مدیریت. نشر نگاه دانش، 1382.
  • الوانی، سید مهدی. مدیریت عمومی. نشر نی،1383.
  • آرمسترانگ، مایکل. مدیرت استراتژیک منابع انسانی( راهنمای عمل). محمد اعرابی، داود ایزدی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381.
  • پاتریک. ج بیلو:راهنمای اجرای برنامه ریزی استراتژیک: ترجمه منصور شریفی،تهران 1375 ص
  •  -جمز دبلیو واکر. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی. ترجمه خدابخش راشگرزاده. انتشارات موسسه فرهنگی زند: چاپ اول 1375 ص5
  • -عباس منصوریان، فرایند برنامه ریزی استراتژیک؛ فصلنامه مدیریت دولتی،انتشارات مرکز مدیریت

·         www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/Strategic-Planning-Basics

·         https://managementhelp.org/strategicplanning/index.htm

·         https://www.fpm.iastate.edu/worldclass/strategic_planning.asp

·         https://www.forbes.com/sites/aileron/2011/10/25/five-steps-to-a-strategic-plan

  • Stanley Charles Abraham. Strategic Planning: A Practical Guide for Competitive Success. Emerald Group Publishing. 2012
  • Allison, Michael. Kaye, Jude. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook. John Wiley & Sons. 2005

 

1.      Five Good Ideas about Strategic Planning. James Appleyard, 2004.

2.      Model Planning Process Overview. Washington State School System 3 Improvement Resource Guide, 2004.

3.      Strategic Planning for Public Schools. Texas Association of School Boards, 2004.

4.      Bausman, Dennis C. Strategic Planning Best Practices. Clemson University, 2003.

5.      Outcome-Based Strategic Planning Approach for Schools. Center for Strategic Planning, 2001.