صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > طرح درس ها > پویایی گروه و کار تیمی 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
پویایی گروه و کار تیمی
 

 

نام درس: پويايي گروه و کار تيمی

تعداد واحد: 1 واحد نظري

دانشجويان: مقطع كارشناسي ارشد مديريت توانبخشي

مدرس: دكتر حاتمي زاده

اهداف كلي: (1) افزايش آگاهی دانشجويان درباره گروه،  تيم و چگونگی شکل گيری آن ، فرايند کار گروهی، پويايی گروه و کار تيمی [1]

(2) افزايش دانش دانشجويان در مورد کار تيمی در  ارائه خدمات توانبخشی

(3) تقويت مهارت دانشجويان در انجام کار تيمی

 

اهداف ويژه رفتاري (از دانشجويان انتظار مي رود كه در پايان دوره قادر باشد:

سر فصل (محتوا)

1

چارچوبه نظری ارائه خدمات توانبخشی را شرح دهند واعضای تيم توانبخشی را نام ببرند.

مدل مفهومی سلامت - معلوليت ICF، جايگاه توانبخشی در پيوستار سلامت،  فهرستی از تخصص ها که بر اساس مدل مفهومی « ICF » تشکيل دهنده تيم توانبخشی هستند.

2

گروه و تيم را تعريف کنند و مراحل تکوين تيم را شرح دهند.

تشريح گروه و تيم و مراحل تکوين تيم

3

مدلهای ارائه خدمات توانبخشی را تعريف کنند.

با شنيدن نحوه کارکرد تيم، مدل ارائه خدمت را بيان کنند.

مدل طبی، چند رشته ای، بين رشته ای، ترانس ديسيپلينری

4

اهدافی را که تيم توانبخشی برای رسيدن به پايداری و موفقيت می بايست همزمان دنبال کند را شرح دهند.

تامين و حفظ وضعيت برد-برد برای ذی مدخلان ارائه خدمات توانبخشی، خواسته های توانجو، خانواده توانجو، ارائه دهندگان خدمت، تامين کنندگان منابع و گوناگونی های تعريف موفقيت    

5

شيوه های برقراری ارتباط موثر را شرح دهند.

در انجام گفتگویی همه تکنيکهای برقراری ارتباط موثر را به کار ببندند.

گفتن و شنيدن موثر

6

مسئوليت های تخصصی را در تيم توانبخشی را شرح دهند.

مسئو ليتها و نقشهای تخصصی اعضاء و نحوه وضوح بخشی به آنها در تيم

7

مسئوليتهای عضو تيم توانبخشی بودن را شرح دهند.

برای مستند سازی يک خدمت توانبخشی و پيش بينی کانال های ارتباطی هنگام دستيابی به اطلاعات و يا درخواست اطلاعات طراحی اوليه ارائه نمايند.

مسئوليتهايی که به واسطه عضو تيم بودن به عهده افراد است

8

نحوه دسته جمعی مسئله حل کردن را توضيح دهد.

دسته جمعی مسدله ای را حل کند.(سازماندهی کردن و شرکت کردن)

نحوه تشکيل جلسه تيمی و ارزيابی کيفيت جلسات

تکنيکهای حل مسدله تيم

9

اعتماد بين اعضای تيم و عوامل ايجاد کننده آن را شرح دهند.

مهمترين عواملی که منجر می شود که خود ايشان بتوانند به تيم يا عضو ديگری از تيم اعتماد کنند را بيان کند.

اعتماد و اعتمادسازی: تعريف، اهميت، عوامل ايجاد کننده اعتماد

10

علل بروز تعارض در گروه را شرح دهد و نحوه پيشگيری و برطرف کردن تعارض را توضيح دهند.

با مطرح کردن موردی از تعارض تيمی نحوه برخورد با آن را نشان دهند.

تعارض و مهارتهای حل تعارض

11

توانمندسازی را تعريف کنند و گامهای عملی که می بايست برای توانمندسازی تيم برداشت، توضيح دهند.

توانمندسازی تيم

 

فعاليت ياد دهنده:

1-    معرفی و فراهم نمودن دستری به کتابهايی با موضوع کار تيمی

2-    سخنرانی با اسلايد و پاسخ به سوالات دانشجويان در مباحث فوق

3-    اعلام موضوعات برای ايفای نقش، کارگروهی و بحث گروهی

4-    هدايت جلسات کار گروهی برای تقويت مهارت تيمی دانشجويان

 

فعاليت ياد گيرنده:

1-    حضور فعال در همه جلسات درس

2-    شرکت فعال در بحث کلاسی و کارهای گروهی کلاسی

3-    شرکت در امتحان پايان ترم

 

زمان و نحوه ارزيابي

زمان

نحوه ارزيابی

 

در طول دوره

حضور فعال در همه کلاسهای درس

1

در طول جلسات بحث گروهی

مشاركت فعال در بحث های گروهی «گوش دادن فعال، ارائه نظر، ايفای نقش خود در گروه »

9 نمره

انتهای ترم

امتحان کتبی

10 نمره

 

 

منابع:[2]

 

1-    Dean S.G., Pichard G. Siegvert P.G., Taylor W.J. (2012). Inter professional rehabilitation ( a person-centered approach). Wiley- Blackwell, first edition.

2-    Gray S. Topchik  The first-time managers guide to team building,( 2007), Silverstar enterprises, USA.

3-    Building Trust in Diverse teams, the Toolkit for emergency response.(2007) a collaborative effort of the seven agencies of the Inter-agency Working Group on Emergency, Capacity: CARE International, Catholic Relief Services, the International Rescue Committee, Mercy Corps, Oxfam GB, Save the Children, and World Vision International

4-    S. P. Myers (2013).  http://www.teamtechnology.co.uk/team/dynamics/overview/

 

 

 

 


1- مأخذ: برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مديريت توانبخشي مصوب 29/8/1386 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

[2]- منبع بر اساس برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مديريت توانبخشي مصوب 29/8/1386: قنادان، منصور، مقدمه های بر شناخت پويايی گروه. انتشارات آوای نور، تهران، 1375 بوده است. که به دليل اينکه خاص ارائه خدمات توانبخشی نوشته نشده و از نگارش آن 18 سال گذشته است و منابع مفيد تر و جامعتری چاپ و منتشر شده است استفاده نشد.