صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > طرح درس ها > روانشناسی معلولین 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
روانشناسی معلولین
 

 

        طرح درس روانشناسي معلولين

        كارشناسي ارشد مديريت توانبخشي

      ترم اول

      سال تحصيلي 1396-7

        مدرس: دكتر مهشيد فروغان

        اهداف-1

        در پايان اين دوره دانشجو قادر خواهد بود:

      درباره مفاهيم، تعاريف،  تقسيمات و كاربرد روان شناسي در حوزه سلامت و توانبخشي آگاهي كسب كند.

      از نحوه تاثير بيماري هاي جسمي و رواني بريكديگر آگاه شود.

      از روش هاي مقابله با استرس و نقش مكانيسم هاي دفاعي در حفظ تعادل رواني آگاهي يابد.

      رابطه زمان و شرايط بروز معلوليت و پيامدهاي حاصل از آن را بر سلامت روان افراد در مقاطع مختلف زندگي تبيين كند.

       اهداف-2

       نقش خانواده و تعاملات بين فردي و نگرش اجتماعي را در سلامت روان معلولان درك كند.

      با ابعاد تاثير معلوليت بر مراحل رشد انسان آشنا شود.

      بيماري هاي شايع روان شناختي در معلولان را بشناسد.

      اصول ارزيابي نيازهاي روان شناختي معلولان را بداند.

       از مداخلات روان شناختي موثر بر كنترل پيامدهاي رواني معلوليت آگاه شود

        تعريف و تحليل جلسات-1

        جلسه اول

     محتوي: نحوه تاثير بيماري هاي جسمي و رواني بريكديگر، استرس، و روش هاي مقابله با آن

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه دوم

      مكانيسم هاي دفاعي

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه سوم

      محتوي: نقش جامعه، باورها، و فرهنگ در واكنش به معلوليت

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        تعريف و تحليل جلسات-2

        جلسه چهارم

      محتوي: تبيين رابطه زمان و شرايط بروز معلوليت و پيامدهاي حاصل از آن بر سلامت روان افراد معلول

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه پنجم

      محتوي: تبيين نقش خانواده و تعاملات بين فردي و نگرش اجتماعي را در سلامت روان معلولان

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه ششم

      محتوي: بار مراقبت

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        تعريف و تحليل جلسات-3

        جلسه هفتم

     محتوي: بررسي تاثير معلوليت بر مراحل رشد انسان

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه هشتم

      محتوي: بررسي تاثير معلوليت بر مراحل رشد انسان

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه نهم

      محتوي: بررسي تاثير معلوليت بر مراحل رشد انسان

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        تعريف و تحليل جلسات-4

        جلسه دهم

      محتوي: بيماري هاي شايع روان شناختي در معلولان

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه يازدهم

      محتوي: بيماري هاي شايع روان شناختي در معلولان

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه دوازدهم

      محتوي: اصول ارزيابي نيازهاي روان شناختي معلولان

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

        جلسه سيزدهم

      محتوي: آشنايي مداخلات روان شناختي موثر بر كنترل پيامدهاي رواني معلوليت

      روش: بحث گروهي و ارائه سمعي/ بصري موضوع

 

        تعريف و تحليل جلسات-5

        جلسه چهاردهم

     محتوي: آشنايي با مراكز ارائه خدمت به معلولان- كم توان ذهني

      روش: بازديد حضوري

        جلسه پانزدهم

     محتوي:ارائه شفاهی و کتبی تكاليف (موضوعات و مقالات تعیین شده جهت ارائه دانشجویان) / پرسش و پاسخ و رفع اشكال

      روش: بحث گروهي

      جلسه شانزدهم

     محتوي: ارائه شفاهی و کتبی تكاليف (موضوعات و مقالات تعیین شده جهت ارائه دانشجویان) / پرسش و پاسخ و رفع اشكال

     روش: بحث گروهي

       ارزيابي

        حضور منظم در جلسات

         مشاركت فعال در بحث گروهي

       نحوه و كيفيت ارائه تكاليف ارجاع شده

        گزارش بازديدها

        آزمون كتبي