صفحه اصلي > لیست جلسات گروه > سالهای 99-96 
يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩
سالهای 99-96
 

لیست صورتجلسه های سال 96

ردیف

تاریخ

ساعت

عنوان

مصوبه

1

18/2/96

15-13

دفاع از پروپوزال دانشجو دریجانی و رزاقی

تصویب شد

2

12/4/96

13-10

دفاع از پروپوزال دانشجو علمایی و دژمان

تصویب شد

3

13/6/96

30/12-10

نامه های رسیده

تصویب شد

4

27/6/96

30/12- 11

نامه های رسیده - دفاع از پروپوزال دانشجو آقای ثاقب اسمعیل پور- دفاع از عنوان دانشجو خانم نجیبه فلاحی بوکانی

تصویب شد

5

24/7/96

15-13

نامه های رسیده - دفاع از عنوان دانشجویان خانم زهرا نجفی ،فاطمه پازوکی و آقای کمال بنی اسدی

تصویب شد

6

22/8/96

 

نامه های رسیده- دفاع از عنوان دانشجو آقای محسن کبیری

تصویب شد

7

20/9/96

30/14- 13

نامه های رسیده-

تصویب شد

8

23/11/96

 

برخی از مصوبات گروه- دفاع از پروپوزال دانشجو آقای سید امیر رزاقی مقدم

تصویب شد

9

9/12/96

15-13

نامه های رسیده - دفاع از پروپوزال دانشجو آقای کمال بنی اسدی- دفاع از پروپوزال دانشجو خانم زهرا نجفی- دفاع از پروپوزال دانشجو آقای امین شریعت زاده

تصویب شد

 

 

لیست جلسات گروه در سال97

 

 

ردیف

تاریخ جلسه

ساعت

موضوع جلسه

مصوبه

1

5/2/97

12- 11

نامه های رسیده - مصوبات گروه

تصویب شد

2

28/3/97

12- 10

نامه های رسیده و دفاع ازعنوان اقایان اکبری و جوانمرد وخانم نظر پور ودفاع از پروپوزال اقای اکبری

تصویب شد

3

4/4/97

10-30/8

معرفی مرکز اتیسم - دفاع از عنوان آقای ضرغام ابراهیمی و دفاع از پرو پوزال آقای محسن کبیری

تصویب شد

4

19/6/97

10-30/8

رسیدگی به نامه های رسیده - درخصوص برنامه آتی ترم و نحوه تعامل دانشجویان- بررسی طرح پژوهشی دکتر حسینی

تصویب شد

5

14/7/97

30/13- 30/12

رسیدگی به نامه های رسیده - عارفه دانشجویان جدید الورود با هیئت علمی و درخواست خانم دکتر پاکجویی

تصویب شد

6

2/8/97

11- 30/9

رسیدگی به نامه های رسیده- تودیع و معارفه دکتر حسینی و دکتر حاتمی زاده مدیر جدید گروه و بررسی دفاع از عنوان خانم یلدا صادقی و دفاع از پروپوزال آقای حسن معصومی

تصویب شد

7

23/8/97

30/12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده - دفاع از پروپوزال خانم صادقی و پروپوزال آقای جوانمرد

تصویب شد

8

30/8/97

30/12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده- دفاع از پروپوزال خانم نظر پور و آقای اشکنانی

تصویب شد

9

7/9/97

30/12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده

تصویب شد

10

14/9/97

30/12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده-

تصویب شد

11

21/9/97

30/12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده 

تصویب شد

12

26/9/97

30/12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده  دفاع از عنوان دانشجو خانم خزایی

تصویب شد

13

17/10/97

30/12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده - دفاع از پروپوزال اقای ابراهیمی

تصویب شد

14

24/10/97

10- 30/8

رسیدگی به نامه های رسیده - دفاع از پروپوزال خانم فلاحی

تصویب شد

15

17/11/97

30/12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده

تصویب شد

16

20/12/97

30/11- 10

رسیدگی به نامه های رسیده - تقدیر و تشکر از اعضاء و جلسه آخر سال

تصویب شد

 

 

لیست جلسات گروه در سال 98

ردیف

تاریخ جلسه

ساعت

موضوع جلسه

مصوبه

1

4/2/98

12- 10

جلسه اول بازبینی کوریکولوم گروه - دفاع از عنوان دانشجو سجاد دوانی

تصویب شد

2

18/2/98

30/11- 10

رسیدگی به نامه های رسیده

تصویب شد

3

8/3/98

12-10

رسیدگی به نامه های رسیده - دفاع از پروپوزال دانشجو آقای سجاد دوانی

تصویب شد

4

29/3/98

12-10

رسیدگی به نامه های رسیده - دفاع از عنوان پایان نامه دانشجو عاطفه کیانا و نیلوفر ربانی

تصویب شد

5

26/4/98

12-10

رسیدگی به نامه های رسیده - دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجو نیلوفر ربانی و عنوان پایان نامه دانشجو ندا حبیبی

تصویب شد

6

2/5/98

12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده - دفاع از عنوان پایان نامه دانشجو شهره قربانی و دفاع از پروپوزال دانشجو ندا حبیبی

تصویب شد

7

17/7/98

 

15- 13

بررسی به نامه ها ی رسیده ،تصویب ارسال پروپوزال بازنگری کوریکولوم آموزشی

تصویب شد

8

24/7/98

 

12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده ، دفاع از عنوان پایان نامه

دانشجو نسرین فرامرزی

تصویب شد

9

22/8/98

12- 10

رسیدگی به نامه های رسیده ، دفاع از عنوان پایان نامه 

دانشجو خانم فائزه السادات هدایتی و دفاع از

پروپوزال دانشجو خانم نسرین فرامرزی

تصویب شد

10

98/9/20

13/30- 12/30

رسیدگی به نامه های رسیده ، تقدیر و تشکر از دکتر کواری و تبریک بازنشستگی ایشان

تصویب شد

11

98/10/18

10-12

رسیدگی به نامه های رسیده، دفاع از پروپوزال خانم خزایی

تصویب شد

12

98/10/25

13-15

دانشنامه های کارشناسی قابل قبول برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی ، بررسی دروس و تعداد واحدهای ارائه شده در هر ترم

تصویب شد

13

98/11/16

10-12

رسیدگی به نامه های رسیده، دفاع از عنوان دانشجو شیما ترکان

تصویب شد

  

لیست  جلسات گروه  سال99

 

ردیف

 

تاریخ جلسه

ساعت

موضوع جلسه

مصوبه

1

99/2/9

10-12

دفاع از پروپوزال خانم مهتا سادات اعرابی ، برسیدگی  به امه های رسیده

تصویب شد

2

99/2/16

12/30- 10

دفاع از پروپوزال خانم فائزه سادات هدایت  ، رسیدگی  به نامه های رسیده

تصویب شد

3

99/2/23

12/30- 10

ارزیابی و امتحان دانشجویان در ترم جاری- نحوه گزارش برگزاری و حضور وغیاب دانشجویان- ترم تابستانی دانشجویان- ادامه تعیین ظرفیت راهنمایی پایان نامه های دانشجویان ورودی 98

تصویب شد