صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > تالیف کتاب  > دکتر مهشید فروغان 
چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر مهشید فروغان
 

تالیف کتاب

-"مجموعه سالمندي سالم "ويژه سالمندي ، مركز سلامت سالمندي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي باهمكاري WHO ،9233.-"

مروري برطب سالمندي "انتشارات دانشگاه علوم پزشكي سمنان ، 9233.