صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > سرفصل دروس 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
سرفصل دروس
 

 اصول و مباني مديريت

نام درس :اصول و مباني مديريت                           

 كد درس : 01

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس   : آشنايي دانشجويان با اصول و مباني ، تاريخچه مديريت ، وظايف و فرايند مديريت ميباشد .

شرح درس :

      اين درس بصورت دو واحد نظري ارائه مي شود كه در طي اين دوره آموزشي دانشجويان با تاريخچه و مكاتب مختلف مديريت ( مكتب كلاسيك ) نئوكلاسيك ، سيستميك ، اقتضايي و....) و اصول كلي فرايند و وظايف مديريت آشنا خواهد شد.

رئوس مطالب :

- آشنايي با تاريخچه

- تعاريف و مفاهيم مديريت

- مكاتب مديريت

- وظايف و فرايند مديريت

 • - برنامه ريزي
 • - سازماندهي
 • - بكارگماري نيروي انساني
 • - هدايت و رهبري
 • - هماهنگي و كنترل
 • - ثبت و ضبط و بايگاني
 • - بودجه بندي

اصول و مباني توانبخشي:

كد درس : 02

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد :2

نوع واحد : نظري

 

هدف كلي :

آشنايي دانشجويان با مسائل اساسي مرتبط با معلولين وجايگاه تيم توانبخشي در روند بازتواني آنان وآگاهي لازم در زمينه اصول ومباني توانبخشي وبهره گيري دانشجو از آن در امور مشاوره .

شرح درس

     در اين درس دانشجو ضمن فراگيري رويكردهاي مختلف در رابطه با معلوليت ، با اپيدميولوژي ، اصول توانبخشي و جهت گيريهاي جهاني در ارتباط با معلولين آشنا خواهد شد .  

رئوس مطالب : (34ساعت )

1- مفاهيم مربوط به ناتواني و معلوليت

       - طبقه بندي جهاني ناتواني و معلوليت ( ICDH )

       - طبقه بندي جهاني كاركرد ( ICF )

       - ساير طبقه بندي ها

2- اپيدميولوژي معلوليت

       - بروز معلوليت

       - شيوع معلوليت

       - عوامل مؤثر در بروز و شيوع معلوليت

       - شيوه هاي جمع آوري اطلاعات در زمينه معلوليت ها

       - سطوح مختلف پيشگيري

3- اصول توانبخشي

       - تاريخچه توانبخشي در ايران و جهان

       - ويژگي خدمات توانبخشي و تعريف

       - تدوين برنامه (Plan ) توانبخشي براي معلول

       - اجراي برنامه توانبخشي Disability Management

       - ارزشيابي خدمات انجام شده و بازنگري برنامه ( Plan ) توانبخشي

       - روند توانبخشي

       - مدل پزشكي و مدل اجتماعي در تعريف ناتواني

 

4- نظامهاي ارائه خدمات توانبخشي  

       - توانبخشي مبتني برمؤسسات  

       - توانبخشي فرا مؤسسه اي  

       - توانبخشي مبتني برجامعه

5- جهت گيري سازمانهاي جهاني در ارتباط با معلولين ( سازمان ملل و سازمانهاي وابسته )

        - حقوق بشر

        - ده جهاني معلولين

        - كنوانسيون حقوق معلولين

6- جهت گيري سازمان جهاني خاص معلولين

        - سازمان جهاني توانبخشي ( IR )

       - ارزيابي براي برنامه ريزي خدمات توانبخشي

       - سازمان جهاني معلولين ( ِDPI )

        - اتحاديه جهاني نابينايان

        - فدراسيون جهاني ناشنوايان

        - سازمان تلفيق جهاني  Inclusion International

7- سازمانهاي خوديار معلولين

منابع اصلي درس :

 • - World Health organization , ICF2001
 • - Einar Helander , prejudice and dignity , UNDP1992
 • - Romia Linda, Cross- cultural Rehabilitation, saunders1999
 • - Chris Hagen , Rehabilitation in managed care , Aspen1999
 • - World Health organization(WHO), The international Classification of Functioning, Disability & Health , WHO, Geneva 2001
 • - World Health organization(WHO), International Classification of Impairments Disabilities & Handicap, WHO, Geneva 1980

-  ميرخاني ، سيد مجيد ، مباني توانبخشي ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 1378 .

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - حضورفعال در كلاس ومشاركت در بحث هاي گروهي
 • - ارائه پروژه در يكي از مباحث درسي
 • - ارزشيابي مقاله ارائه شده
 • - امتحان پايان ترم  

نام درس : آمار حياتي  

كد درس : 03

پيش نياز :   ندارد

تعداد واحد : 3 واحد

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

       دانشجويان پس از گذراندن اين دوره قادر خواهند بود كه داده هاي تحقيقات ميداني را با روشهاي صحيح آماري تجزيه و تحليل كرده و با تعميم منطقي آنها، نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده را درتصميم گيريهاي مديريتي بكار برند.

شرح درس :

       گذراندن اين درس موجب مي شود كه دانشجو با مفاهيم آمار توصيفي و استنباطي ، روشهاي صحيح نمونه گيري از جامعه آماري، روشهاي برآورد پارامترهاي جامعه آماري، روشهاي آزمون فرضيه هاي آماري پارامتري و ناپارامتري آگاهي كسب نمايد ، با نحوه ارزيابي همبستگي متغيرها و ارزيابي تأثير چند متغير مستقل بر يك  متغير كمي يا متغير كيفي دو رده اي آشنايي پيدا كند و به مفاهيم آناليز واريانس يك و دو طرفه و كاربرد آنها تسلط يابد. 

رئوس مطالب : (51 ساعت )

1- آمار توصيفي :

- تاريخچه و تعريف علم آمار

- كاربرد علم آمار

- جامعه آماري

- انواع متغيرها و مقياسهاي اندازه گيري

- تعريف داده و اطلاعات ، بيان و مفهوم نمونه گيري و سرشماري و نحوه استفاده از جدول اعداد تصادفي

- نمايش داده ها به صورت جدول ( جداول يك بعدي ، دو بعدي و بالاتر ) و نمودار( انواع نمودارها )

- شاخصهاي مركزي ( ميانگين وميانه و مد ، نسبت ، چندكها )

- شاخصهاي پراكندگي ( دامنه تغييرات - واريانس - انحراف معيار - ضريب تغييرات )

2- احتمالات :

آزمايش تصادفي ، فضاي نمونه و پيشامد و پيشامدهاي ناسازگار، تعريف كلاسيك احتمال ، روشهاي شمارش ( آناليز تركيبي ) ، احتمال حاصل جمع و حاصل ضرب، احتمال شرطي و استقلال پيشامدها ،توزيع دو جمله اي و توزيع پواسن ، توزيع نرمال ( بيان خصوصيات توزيع و كاربرد آن )

3-آمار استنباطي :

 * نمونه گيري و برآورد :

- توزيع نمونه اي و بيان نمونه گيري تصادفي ساده و قضيه حد مركزي

- برآورد حدود اطمينان براي ميانگين و نسبت وتعيين حجم نمونه براي آنها

4- آزمون فرضيه ها :

- آزمونهاي يك جامعه اي و دو جامعه اي براي ميانگين ، نسبت وتعيين حجم نمونه ، آزمون برابري واريانسها ، آزمون نمونه هاي زوجي و آزمون نيكويي برازش )Goodness of fit (

 5- آناليز واريانس يكطرفه : ( گروه بندي نسبت به يك صفت )

- مقايسه ساده چندگانه و متعا مد

- روشهاي مقايسه پس از مشاهده اختلاف

6- آناليز واريانس دو طرفه : ( گروه بندي نسبت به دو صفت )

- گروه بندي نسبت به دو صفت بدون تكرار

- گروه بندي نسبت به دو صفت با تكرار ( آزمايشات فاكتوريل )

7- آناليز همبستگي و رگرسيون دو متغيره :

بستگي بين دو صفت كمي ( آناليز همبستگي و آناليز رگرسيون ) ، بستگي بين دو صفت كيفي ( آزمون استقلال ) ،  آزمون دقيق فيشر ، روش منتل- هنزل،  تحليل مطالعات اپيدميولوژيك ( محاسبه Relative Risk, Odds Ratio )و آزمونهاي مربوطه

8- معرفي آناليز رگرسيون چند متغيره و لجستيك

9- آزمونهاي ناپارامتري :

آزمونهاي مك نمار، فريدمن ،علامت ، من ويتني و ويل كاكسون ، ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن،آزمون كروسكال واليس ، آزمون رتبه هاي علامت دار ويل كاكسون

- ميزانها و شاخصهاي بهداشتي :

- استاندارد كردن شاخصها و آزمون آنها

- محاسبه ميزان رشد جمعيت و روشهاي برآورد جمعيت

منابع اصلي  درس :

1- آذر، عادل . مؤمني ، منصور . آمار و كاربرد آن در مديريت ( 2 جلد )

. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت ) . مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت 2- امور خارجه

- ملك افضلي،حسين . محمد ،كاظم . روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي . انتشارات سلمان ، 1380-3 روسنر برنارد . اصول آمار زيستي . ترجمه : علي عميدي . مركز نشر دانشگاه

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - حضور مستمر و فعال در كلاس

- انجام تكاليف و حل تمرينات

- انجام پروژه و ارائه كامل آن

- امتحان كتبي ميان ترم و پايان ترم

روانشناسي معلولين

نام درس : روانشناسي معلولين                                       

     كد درس :  04

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

        آشنايي دانشجويان با مفاهيم ، كليات و تقسيمات روانشناسي ، كاربرد روانشناسي در شناخت تفاوتهاي فردي و اجتماعي ، بررسي تأثير بيماريهاي جسمي و رواني بر يكديگر ( بيماريهاي سايكو سوماتيك )، شناخت ويژگيهاي شخصيتي معلولين ( جسمي ، رواني و اجتماعي )

شرح درس :

         در اين درس سعي استاد بر اين است كه ضمن بيان جايگاه روانشناسي در بين ساير علوم انساني و پزشكي ، رابطه انسان با جامعه را تبيين كند . همچنين آخرين دست آوردهاي علم روانشناسي را در زمينه شناخت و كمك به بازسازي شخصيت معلوليني كه در اثر معلوليت دچار تزلزل شده اند را بيان كند .

      ضمنا با طرح ديدگاههاي مكاتب مختلف  روانشناسي ، مهارت دانشجويان را در رفتتار با معلولين افزايش دهد.

رئوس مطالب : (34ساعت )‌

 • - كليات و تعريف روانشناسي و رفتارشناسي
 • - تقسيمات رشته هاي مختلف روانشناسي
 • - روانشناسي مرضي ، علل پيدايش بيماريهاي رواني و بيماريهاي شايع رواني ( روان نژنديها )
 • - ساختار شخصيت و ابعاد آن ، تأثير معلوليت بر شخصيت و رفتار معلولين
 • - تعارض و ناكامي ( علائم ناكامي ، علائم پرخاشگري ، علائم افسردگي ، شرايط زيستي متعادل ، اساس تعادل و تطابق در ناتواني هاي مختلف
 • - واكنش معلولين هنگام بروز ناتواني و تطابق با آن
 • - ويژگي هاي روانشناختي كم توانان ذهني ( نابينا ، ناشنوا ، معلولين جسمي ، عقب ماندگان ذهنــي )
 • - ويژگي هاي روانشناختي آسيب ديدگان اجتماعي

منابع اصلي درس :

 • - بيرجندي، پروين . روانشناسي مرضي ، انتشارات چهر.1377
 • - افروز، غلامعلي . مقدمه اي بر روانشناسي توانبخشي . انتشارات دانشگاه تهران. 1380
 • - ايزدي ، سيروس . روانشناسي شخصيت ازديدگاه مكاتب، انتشارات دهخدا. چاپ سوم.1380
 • - نيلسن، لي براتلند. كودك استثنايي در مدرسه عادي . ترجمه : دكتر غلامعلي افروز . انتشارات نوادر، چاپ اول . 1379
 • - حسيني ، سيد ابوالقاسم . اصول بهداشت رواني، انتشارات دانشگاه مشهد، 1378
 • - رورز. روانشناسي افراد غير عادي . ترجمه: دكتر ضياء ناظر . انتشارات مؤسسه مطبوعاتي شرق . 1384
 • - Pir . Carmen, MDPHD. The use of Psychology in Teaching .
 • - Hand book of Mental Retardation. PGPS-121
 • - James Whittaker . Introduction to Psychology . Second Edition, W.B. Sanders, The Pennsylvania Company, State University, Contribution Authors, S.Mluria & Russell Sergeant, US.
 • شيوه ارزشيابي دانشجو : -
 •  دعوت دانشجويان به مشاركت در بحثهاي گروهي در طول سال ( حضور در كلاس)
 • - كنفرانس و ارائه مقاله در مباحث مختلف توسط هر يك از دانشجويان ( ارزشيابي تكويني )
 • - بازديد از دو مركز بيماريهاي رواني و مركز توانبخشي كودكان كند ذهن
 • - شركت در ارزشيابي كتبي پايان سال به صورت پاسخگويي به سؤالات

كاربرد كامپيوتر و سيستمهاي اطلاع رساني در علوم توانبخشي

نام درس : كاربرد كامپيوتر و سيستمهاي اطلاع رساني در علوم توانبخشي

كد درس : 05م  توانبخشي خصات دروس

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 3

نوع واحد : 1نظري -    2 عملي

هدف كلي درس :

     آشنايي با  موتور جستجوگر ها در اينترنت و شناخت كامل به نرم افزارهاي اجرائي در زمينه طرح هاي تحقيقاتي و مديريتي و جايگاه كاربرد اين نرم افزارها.

شرح درس :

       با توجه به پيشرفت سيستمهاي شبكه اي و اطلاع رساني و نيز ايجاد نرم افزارها و سخت افزارها در سيستمهاي رايانه اي ، شناخت يك مدير از وجود برنامه هاي موجود جهت مديريت و تسهيل و ارزيابي بهتر برنامه ، شناخت نرم افزارهاي موجود در مديريت دفاتر و سيستمهاي جستجوگر و برنامه هاي آناليزي آماري و نرم افزارهاي موجود كاربردي در افراد داراي ناتواني لازم مي باشد .

رئوس مطالب : (85ساعت)

 • - روش جستجو در موتورهاي جستجوگر در اينترنت و روش استفاده از سايت هاي معتبر مقالات مانند Medline و Pubmed و ..
 • - آشنائي و آموزش كاربرد با نرم افزارهاي جهت رفرانس نويسي
  (Reference Manager يا End Note)
 • - آشنائي و آموزش كاربرد با نرم افزارهاي
  Office(Word, Excel, Power Point وAccess )
 • - آشنائـــي با نرم افزارProject Office
 • - آشنائي و آموزش كاربرد با نرم افزارSPSS
 • - آشنائــي با نرم افزارهاي كاربردي در توانبخشي افراد داراي ناتواني (نابينايان و ناشنوايان و جسمي حركتي و ..) مانند: software package JAWS
 • - آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي نظير : Medline , Embase ,Biological Abstract ,... و نحوه جستجو در آنها

 منابع اصلي درس :

 • - كتابهاي ICIDL
 • - فتوحي ، اكبر. آناليز آماري داده ها در SPSS 11
 • - دستورالعمل نرم افزارهاي Reference Manager يا End Note

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - ارائه يك پروژه
 • - تمرينهاي طي دوره

روش تحقيق در علوم توانبخشي

نام درس : روش تحقيق در علوم توانبخشي                 

كد درس : 06

پيش نياز : آمار حياتي

تعداد واحد: 2

نوع واحد : 1 نظري، 1 عملي

هدف كلي درس :

1- كسب مهارت انتخاب موضوع و تدوين طرح پژوهشی

2- افزايش آگاهی در مورد نحوه تدوين گزارش پژوهش و نقد مقالات پژوهشی

شرح درس :

       در اين درس دانشجو با نحوه انتخاب موضوع و شيوه هاي پژوهش آشنا شده ، قادر خواهد بود موضوع پژوهشي مورد علاقه خود را در قالب طرح پژوهشي ارائه نمايد .

رئوس مطالب : (68ساعت )

 • - نگاهی کلی بر ساختار و فرآيند پژوهش
 • - انتخاب موضوع، عنوان
 • - بيان مسئله
 • - اهداف، فرضيات و سوالات
 • - متغيرها و مقياس سنجش
 • - جامعه مورد بررسی، نحوه نمونه گيری و تعداد نمونه
 • - روشهای تحقيق كمي(توصيفی ، تحليلی، مداخله ای) و كيفي ( اتنوگرافي، .....)
 • - روش هاي جمع آوري داده ها ( برگه جمع آوري داده ها ، پرسشنامه)
 • - روائی، پايائی، محدوديت هاي تحقيق، مسائل اخلاقی
 • - نحوه توصيف و تحليل داده ها
 • - مديريت اجراء ( مطالعه راهنما " Pilot study " بودجه، نيروی انسانی، ابزار و وسايل، جدول زمانبندی )
 • - تهيه گزارش پايانی طرح های تحقيقاتی، پايان نامه، مقاله

منابع اصلي درس :

- Domholdt E. Rehabilitation research principles & applications. Third ed. Elsevier, Saunders. 2005.

ساير منابع براي مطالعه بيشتر:

- Fathalla MF. WHO regional office for the Eastern Mediterranean. A practical guide for health researcher. Cairo . 2004.

- Hicks C. Research methods for clinical therapists. Fourth ed. China Elsevier ,Churchill Livingstone.2005.

- Karen whalley Hammell Christine Carpenter, Qualitative Research in Evidence - Based Rehabilitation, first ed. Churchill livingstone, 2004 .

شيوه ارزشيابي دانشجو :

        تدوين و ارائه يك پروپوزال پژوهشي

رويكردهاي خدمات توانبخشي

نام درس :رويكردهاي خدمات توانبخشي                        

كد درس : 07

پيش نياز : اصول و مباني توانبخشي

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

       شناخت دانشجويان با اصول ، مفاهيم و نظامهاي ارائه خدمات توانبخشي ( پزشكي ، آموزشي و حرفه اي )

شرح درس :

     در اين درس دانشجويان ابتدا كليات نظامهاي ارائه خدمات در زمينه هاي پزشكي ، آموزشي و حرفه اي

را آموزش مي بينند و جايگاه هر يك از نظامها در تيمهاي توانبخشي را فرا مي گيرند و سپس به تفصيل در طول ترم شيوه ها و روشهاي مورد استفاده را مي آموزند و وضعيت كشورمان را در مقايسه با جهان بررسي خواهند نمود .   

رئوس مطالب : (34ساعت)‌

 • - تعريف و جايگاه خدمات توانبخشي در نظام سلامت
 • - انواع خدمات توانبخشي ( پزشكي ، آموزشي ،اجتماعي و حرفه اي )
 • - ويژگي ها و ماهيت خدمات توانبخشي ( درازمدت بودن ، اهميت آموزشي و.....)

الف ) - خدمات توانبخشي پزشكي :

 • - تعريف و جايگاه توانبخشي پزشكي
 • - نقش و جايگاه توانبخشي پزشكي در خدمات توانبخشي
 • - نقش و جايگاه اعضاء تيم توانبخشي پزشكي

 ب ) خدمات توانبخشي حرفه اي :

      - تعريف و جايگاه توانبخشي حرفه اي

      - فرآيند توانبخشي حرفه اي

      - قوانين مربوط به حرف و اشتغال معلولين

      - آشنايي با اصول انتخاب حرفه مناسب

ج ) توانبخشي آموزشي :

     - تعريف و جايگاه توانبخشي آموزشي

     - آشنايي با نظامهاي آموزش افراد با نيازهاي ويژه

     - آشنايي با شيوه هاي آموزش قابل استفاده براي افراد معلول

     - آشنايي با شيوه هاي آموزش فرد ، خانواده و جامعه

     - آشنايي با برنامه ريزي آموزشي مبتني بر فرد(Individual planning Education )

د ) توانبخشي اجتماعي :

- تعريف جايگاه توانبخشي اجتماعي

- نقش و جايگاه توانبخشي اجتماعي در نظام سلامت

- آشنايي با مسائل اجتماعي و نقش آن در توانبخشي  

منابع اصلي درس :

   Shakespeare, T. (2006 ), Disability Rights & Wrongs, London & New York: Routledge.

-  Barnes, C; & Mercer, G.( eds) (2004),Implementing the social Model of Disability: Theory & research, Leeds: The Disability Press.

- Swain, J; French, S. & Cameron,C.(2003), Controversial Issues in a Disabling - Society , Buchingham : Open University Press.

- Race, David.G.(ed)(2002) , Learning Disability - A Sociological Approach , London & New York : Routledge.

- Barnes. B; Mercer,G. & Shakespeare ,T.(1999). Exploring Disability : A Sociological introduction, Cambridge: Polity Press.

- Drake , Robert F. ( 1999) , Understanding Disability Policies , London : Macmilian Press Lid.

- Chris , Hagen.(1999) , Rehabilitation in Managed Care : Controlling Cost Ensuring quality, An Aspen Publication.

- Delisa , J.A. (2007), Principle of Rehabilitation Medicine .

- Braddam, R.A.(2006), Rehabilitation Medicine

 • - دكترهاديان فر ، محمد جواد . اصول توانبخشي پزشكي براي دانشجويان پزشكي ، 1380 .
 • - عظيمي ، حسين . مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران . انتشارات ني . 1371
 • - محمدي توفيق ، محمد جواد . توانبخشي حرفه اي معلولين : تساوي حقوق ومشاركت كامل . سازمان بين المللي كار (ILO ).
 • - منصور ، محمود . راهنماي حرفه اي . انتشارات چهر. 1385
 • - الواني ، سيد مهدي . مديريت توليد.
 • - اوكلي، استانلي . الفباي مطالعه كار. دانشگاه صنعتي شريف.
 • - حليم سرشت ، پريوش . دل پيشه ، اسماعيل . بهداشت كار . اتشارات چهر . 1368
 • - آسايش ، حسين . اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي . دانشگاه پيام نور. 1382
 • - ازكيا ، مصطفي . توسعه روستايي و اولويت بخشي به فقرا . انتشارات دانشگاه تهران .
 • - صادقي ، ايرج. تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها . انتشارات احمدي . 1378

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - مشاركت در بحثهاي گروهي
 • - ارائه پروژه در مورد يكي از مباحث درسي
 • - ارزشيابي مقاله ارائه شده
 • - آزمون پايان ترم

كاربرد مشاوره و راهنمايي در توانبخشي

نام درس : كاربرد راهنمايي و مشاوره در توانبخشي     

كد درس : 09

پيش نياز : روانشناسي معلولين

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

       آموزش و كاربرد مشاوره و راهنمايي در افراد آسيب ديده و ناتوان

شرح درس :

        در اين درس دانشجو با تعريف ، مباني و انواع مشاوره در گروههاي مختلف افراد ناتوان و آسيب ديده شامل معلولان جسمي ، ذهني ، رواني ، آسيب ديدگان اجتماعي و سالمندان آشنا مي شود و اصول ارزيابي و كاربرد مشاوره را در مشاوره هاي انفرادي ، خانوادگي و گروهي افراد نيازمند خدمات توانبخشي فرا مي گيرد.

رئوس مطالب : (34ساعت)

 • - شناخت مباني مشاوره ( تعريف ، حيطه ، انواع شامل : حرفه اي ، ژنتيكي ، كلينيكال و ....)
 • - روشها و فنون مشاوره ( اصول و تكنيك هاي مصاحبه ، گرفتن شرح حال ، مقياسهاي رايج در ارزيابي ، مشاوره انفرادي ، خانواده ، گروهي و......)
 • - نقش مشاور در تيم توانبخشي
 • - خانواده و معلوليت
 • - نقش مشاور در گروههاي خوديار و هميار
 •  كاربرد مشاوره و راهنمايي در :
 • حوادث و بلايا
 • تروما
 • بيماريهاي فيزيكي پيشرونده
 • وابستگي دارويي و اعتياد
 • بيماران رواني مزمن
 • مشكلات سالمندي

اخلاق در مشاوره

منابع اصلي درس :

 • - Evelvn West , Irotrauit. Beyond Physical disability , 2001
 • - Mac Leod, John . An Introduction to counseling ,2003
 • - راسيل، فليپ . رشد انسان: ازتولد تا مرگ .ترجمه : دكتر مهشيد فروغان. انتشارات ارجمند،1381

شيوه ارزشيابي دانشجو :

    - تهيه گزارش

    - سمينار

    - آزمون كتبي

تكنولوژي در توانبخشي

نام درس :تكنولوژي در توانبخشي                                              

كد درس:10   

پيش نياز: رويكردهاي خدمات توانبخشي

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

      آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم تكنولوژي و كاربردهاي آن در علوم توانبخشي

شرح درس :

          دانشجويان در اين درس ضمن آشنايي با مفاهيم و كاربردهاي تكنولوژي، نسبت تكنولوژي را با رشته ها و حوزه هاي توانبخشي فرا خواهند گرفت . از جانب ديگر با تجهيزات و وسايل انفرادي تكنولوژيكي براي افراد معلول آشنا خواهند شد  و در پايان نوآوريهاي تكنولوژيكي در عرصه توانبخشي را بازشناسي خواهند كرد.

رئوس مطالب :(34ساعت)

 • - مفاهيم تكنولوژي و كاربردهاي آن در علوم توانبخشي
 • - انواع تكنولوژي در بستر توانبخشي آموزشي ، پزشكي و اجتماعي
 • - تكنولوژي آموزشي و نسبت آن با روشها و متدهاي آموزشي
 • - تكنولوژي پزشكي و نسبت آن با تجهيزات و وسايل انفرادي افراد معلول
 • - تكنولوژي اجتماعي در بستر فراهم ساختن فرصت هاي برابر براي افراد معلول ( تكنيكهاي تغيير محيط)
 • - تكنولوژي بيواسطه ( مناسب ) و سهم آن در توانبخشي مبتني بر جامعه
 • - همبستگي بين نوع جوامع و معرفهاي تكنولوژيكي
 • - چشم اندازهاي تكنولوژي در عرصه علوم توانبخشي ( نوآوري ها )

منابع اصلي درس :

 • - Rehabilitation Technology. Tide Congress( 1st : 1993- Brussels) , Ios.
 • - Assistive, Technology in Traumatic Brain injury,1991.

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - مشاركت در اظهار نظر و بحثهاي گروهي
 • - ارائه پروژه در مورد يكي از مباحث درسي
 • - ارزشيابي مقاله ارائه شده

- آزمون پايان ترم

توانبخشي مبتني بر جامعه

 نام درس :توانبخشي مبتني بر جامعه                                 

كد درس : 11

پيش نياز : اصول و مباني توانبخشي ، رويكردهاي خدمات توانبخشي

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي  :

    آشنايي دانشجويان با رويكردتوانبخشي مبتني برجامعه ، فلسفه وجايگاه رويكرد ، اصول ومباني وتجارب كشورهاي مختلف ، برنامه ريزي واجرا وارزشيابي اين شيوه ارائه خدمات .

شرح درس :

     در اين درس دانشجو ضمن فراگيري مفاهيم در ارتباط با توانبخشي مبتني بر جامعه، با برنامه ريزي و مديريت ارائه خدمات در سطح جامعه آشنا شده و با بهره گيري از تجارب كشورها، قادر به اجراي برنامه توانبخشي مبتني برجامعه خواهند بود.

رئوس مطالب : (34ساعت)

1- تعاريف و مفاهيم توانبخشي مبتني بر جامعه( CBR)  

2- جايگاه وفلسفه  توانبخشي مبتني برجامعه

3- روندخدمات جامعه نگر( Community Care )

4- تكنولوژي درتوانبخشي مبتني بر جامعه

5- نظامهاي ارائه خدمات در توانبخشي مبتني بر جامعه

6- مديريت برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه

7- پايش و ارزشيابي برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه

8- تجارب اجراي توانبخشي مبتني بر جامعه در كشورهاي جهان

9-  نتايج ارزيابي برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه در كشورهاي مختلف

10-  توانبخشي مبتني بر جامعه در ايران

11- توانبخشي مبتني بر جامعه و چشم اندازهاي آن

منابع اصلي درس :

 • - World Health organization - CBR publication,1992
 • - Einar Helander , prejudice and dignity , UNDP,1992
 • - Molcolm Peat - Community Based Rehabilitation, saundry, 1997      

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - حضورفعال در كلاس ومشاركت در بحث هاي گروهي
 • - ارائه پروژه در يكي از مباحث درسي
 • - ارزشيابي مقاله ارائه شده
 • - امتحان پايان ترم

كارآموزي مديريت توانبخشي

نام درس :كارآموزي مديريت توانبخشي  

  كد درس : 12

پيش نياز :  رويكردهاي خدمات توانبخشي

تعداد واحد : 2

نوع واحد : كارآموزي (102 ساعت)‌

هدف كلي : آشنايي و كارآموزي دانشجويان با وظايف و فعاليتهاي مديريتي در مراكز ارائه دهنده خدمات توانبخشي و كسب مهارت در اين زمينه .

 شرح درس:

        دانشجو با حضور در مراكز ارائه خدمات توانبخشي ( جسمي ، رواني ، اجتماعي و.....) با وظايف و فعاليتهاي مديريتي در اين مراكز آشنا شده و تحت نظارت و راهنمايي اساتيد مربوطه ، به تلفيق دانش نظري و اجرايي اقدام نموده و نهايتــا گزارش مكتــوب آن را ارائـــه مي نمايد.

رئوس مطالب :

ندارد.

منابع اصلي درس :

ندارد .

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - حضور فعال و مشاركت دانشجو در عرصه
 • - ارائه گزارش بازديد
 • - ارائه پروژه در خصوص يكي از موضوعات مرتبط

 مديريت منابع انساني - مالي - اطلاعات

 نام درس : مديريت منابع (انساني، مالي ، اطلاعات )                    

كد درس : 13

پيش نياز : اصول و مباني مديريت

تعداد واحد : 3

نوع واحد : نظري

هدف كلي :

- بررسي مفاهيم نظري اقتصادي نيروي انساني در بخش بهداشت و درمان و شناخت روشهاي بهينه برآورد و ارتقاي منابع انساني در اين بخش 

- آشنايي دانشجويان با فنون عملي و پيشرفته بررسي طرحهاي بهداشــت و درمان و شناخت روشهاي امكان سنجي در اقتصاد بهداشت

شرح درس :

      در اين درس دانشجو با اصول ، مباني و كاربرد مديريت منابع اعم از مديريت نيروي انساني ، مديريت منابع مالي و مديريت اطلاعات و داده ها در بخش سلامت بطور اعم و در حيطه توانبخشي بطور اخص آشنا خواهد شد. اين آشنايي بر اساس اهداف دوره به ميزاني است كه در آينده براي همكاري با كارشناسان مختلف در هر زمينه ، دانشجو با گويش مشترك و با ديدگاه علمي نوين بتواند مديريت موفقي را ارائه نمايد.

رئوس مطالب : (51 ساعت)‌

الف ) منابع انساني :

     - كليات مديريت منابع انساني ( ارتباطات انساني / انگيزش / مديريت تعارض )

     - مفهوم توسعه انساني

     - برنامه ريزي نيروي انساني 

     - اهداف مديريت نيروي انساني

     - بهره وري منابع انساني

     - عرضه وتقاضا در بازار كار و جايگاه آن در نظام سلامت

     - شيوه هاي بكارگماري نيروي انساني

ب ) منابع مالي :

     - تعاريف منابع مالي ، اصول و اجزاء منابع مالي ، طبقه بندي و مراحل مديريت منابع مالي (Financing ,Finding .payment

جمع آوري منابع مالي ، انباشت منابع ، خريد

     - مفاهيم مقدماتي اقتصاد كلان و خرد ، ويژگيهاي خاص خدمات توانبخشي به عنوان يك كالا

     -  روشهاي ارزيابي اقتصادي ، تجزيه و تحليل هزينه ها ، تجزيه و تحليل منابع و دستاوردها

     - مديريت امور مالي و بودجه ، روشهاي تنظيم وتخصيص

ج ) اطلاعات :

     - تعريف مديريت اطلاعات سلامت ( HIM ) ( مفاهيم ، طبقه بندي ، اجزاء و فرايندهاي HIM )

     - نقش سيستم اطلاعات در مراقبتهاي سلامتي

     - استفاده هاي نوين از نظام اطلاعات در سلامت

     - ثبت كامپيوتري اطلاعات بيماران E-Health

     - مديريت استراتژيك نظام اطلاعاتي

     - طراحي و توسعه نظام اطلاعات در بخش سلامت

     - استفاده از ابزارهاي نوين براي آناليز و طراحي

     - مدلينگ و مراحل انجام آن

     - مديريت Database

     - كيفيت اطلاعات و مديريت كيفيت

     - بازنگري و آناليز داده ها

     - امنيت و كنترل داده ها

     - حريم خصوصي و مسائل اخلاقي اطلاعات سلامت

     - تحليل مخاطرات و مديريت خطر نظام اطلاعات سلامت

منابع اصلي درس :

 • 1- Eulop ,T.$ M.I.(1987)Reviewing Health Manpower Development" ,to public Health paper 83 ,WHO, Geneva.
 • 2- Hornby ,p. et al.(1989)" Guidelines for Health Manpower Planning" , WHO Geneva.

3- Simmond, S. ( 1989) " Human Resource Development: The Management, planning & Training of Health Personnel " , Health Policy & planning , Vol, 4,

 • pp. 187- 96
 • 4- Jesani, A.( 1990) " Limits of Empowerment: women in Rural Health Care ", Economic & Political weekly, May 19, pp. 1598-103
 • 5- Stilwell , J.S. ( 1991 ) " Labour Substitution & productivity in the Care of the Elderly ", In: Robinson, J. et al. ( ed,.), Policy Issues in Nursing , Milton Keyns : Open university press.
 • 6- Barr, N. ( 1993) " The Economics of the Welfare State ", London : Weidenfeld & Nicoldson..
 • 7- Drummond, M. (1988) " principle , of Economic Appraisal in Health Care" , Oxford Univ. press.
 • 8- Perkins , F. (1994) " Practical Cost- Benefit Analysis", New york : MacMillan.
 • 9- Green A(2007) an introduction to health planning for developing health systems(third edition), Oxford.
 • 10- Leiyu Shi(2006) Managing Human Resources in health care Organization, publishers.
 • 11- L.Fleming Fallon,Charles R. McConnell(2007) Human Resource Management in Health Care: Principle & practice, Jones& Bartlett, Publishers.
 • 12- Merida L. Johns(2002) information Management for Health professions, Thomson Delmar Learning.
 • 13- Kathleen M. Latour , MA, RHIA, FAHIMA. Shirley Eichenwald Maki, (2006)Health Information. Management. Concepts, Principles,& practice. Second Editon. American Health information Management Association, Chicago.
 • 14- La tour,KM & Eichenwald, s(Editors) health information Management : Concepts, Principles & practice (2006 Edition).
 • 15- Kathleen M. Latour,Shirley Eichenwald(2006 ) Health Information Management : Concepts, Principles & Practice, AHIMA.
 • 16-كنت سي لاودن . جين پريس لاودن . نظامهاي اطلاعات مديريت . ترجمه : عبدالرضا رضايي نژاد. انتشارات مؤسسسه فرهنگي رسا ، تهران. 1382
 • 17- ثاقب تهراني ، مهدي . تدين ، شبنم . مديريت فن آوري اطلاعات. انتشارات مؤسسه كتاب مهربان نشر.تهران .1384
 • 18-نيكو مرام ، هاشم . رهنماي رودپشتي ، فريدون . هيبتي، فرشاد. مباني مديريت مالي . انتشارات ترمه . جلد 1 و 2 . تهران .1381
 • 19-استيفن . پي رابينز. مباني مديريت رفتار سازماني. ترجمه : علي پارسائيان . محمد اعرابي . دفتر پژوهشهاي فرهنگي . تهران .1379
 • 20-پال هرسي و كنت بلانچارد. مديريت رفتار سازماني . ترجمه : علي علاقبند . انتشارات اميركبير . تهران . 1375

 

شيوه ارزشيابي دانشجو :

       - فعاليتهاي گروهي ، انجام و ارائه تحقيق در طي دوره ( 12نمره )

       - امتحان پايان ترم ( 8 نمره )

 مديريت توانبخشي

نام درس : مديريت توانبخشي                                    

كد درس : 14

پيش نياز : اصول و مباني توانبخشي و رويكردهاي خدمات توانبخشي

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

     آشنايي دانشجويان با ويژگي هاي مختلف برنامه ريزي ومديريت مراكز توانبخشي ، سياست مرتبط به امور معلولين- حمايت ها وكمك ها ي لازم در سيستم هاي مختلف براي معلولين -نحوه ارزيابي ونظارت فعاليت ها در مراكز مربوطه .

شرح درس :

      در اين درس دانشجو با برنامه ريزي خدمات توانبخشي ، ويژگي مديريت خدمات توانبخشي و مراكز تدارك خدمات معلولين آشنا شده و با بهره گيري از آموخته ، مهارتهاي مورد نياز را براي مديريت مراكز وابسته كسب مي نمايند .

رئوس مطالب : (34 ساعت )

1- برنامه ريزي خدمات توانبخشي

      - تجزيه و تحليل وضع موجود

      -  تعيين اولويت ها ( شرايط پذيرش )

      -  تعيين اهداف

      - انتخاب استراتژي ها

      -  تعيين فعاليت ها

      - بررسي منابع مورد نياز

      - سازمان دهي و اجرا

      - پايش و ارزشيابي

2- ويژگي مديريت خدمات طولاني مدت (Long Term Care Management )

3- ويژگي مراكز تدارك خدمات طولاني مدت

     - بيمارستان توانبخشي( Rehabilitation Hospital)

    - مركز پرستاري ( Nursing Home)        

    -  مركز شبه بيمارستاني (Sub acute Care  )

   - مركز نگهداري ( Residential Facilities  )

    -  مركز روزانه ( Day Care )

    - ارائه خدمت در منزل Home Care 

4- نحوه مديريت مراكز و ويژگي هر كدام آنان ( سازمانهاي ارائه دهنده خدمات ) مبتني برسياست

    - دولتي (State )

    -داوطلبانه و غير دولتي( Voluntary NGO)

    - خصوصي  ( Private )

    - غير رسمي ( Informal )

5- مهارتهاي مديريتي در مراكز

     - گسترش كار تيمي ( Team Working )

    -  استانداردسازي

    - ايجاد انگيزه

    - مديريت تغيير

    - افزايش مهارتهاي ارتباطي

    - آموزش

منابع اصلي درس :

 • 1- Robert F. Dranke,understanding disabilities policies Macmillan1999
 • 2- Linda Ewles,promoting health, tindal 2003
 • 3- Ken Blackmore, social policy, MCgraw Hill 2004
 • 4- John R. Prott, Long term care , Janes & Bartlett 2004
 • 5- David Lewis, the management of NGO, Routledge 2001
 • 6- John Burton , managing residential care , Routledge 1998
 • 7- Amonoo ,Lartson, district health care, Mac millan1991 8- Gratto Liebler , Management Principles for Health Professionals, Forth Edition , Jones & Bartlett Publishers . New York . Joan 2004
 • 9- Hagen Chris, Rehabilitation in Managed Care , Apen Publisher Maryland 1999.

•10-     Lombardi , Donald, Health Care Management , John Wiley , OHIO MNIVERSITY 2007

نحوه ارزشيابي دانشجو :

 • - حضورفعال در كلاس ومشاركت در بحث هاي گروهي
 • - ارائه پروژه در يكي از مباحث درسي
 • - ارزشيابي مقاله ارائه شده

- امتحان پايان ترم

ارزشيابي و تحليل سيستمهاي توانبخشي

نام درس :ارزشيابي و تحليل سيستمهاي توانبخشي                     

كد درس : 15

پيش نياز : اصول و مباني مديريت

تعداد واحد : 2

نوع واحد : 1واحد عملي / 1واحد نظري

هدف كلي : آشنا ساختن دانشجو با اهداف و وظايف سيستمها ( سازمانها و مراكز توانبخشي ) و نحوه پايش و ارزشيابي سيستمهاي توانبخشي و برخورد با چالشهاي آن

شرح درس :

      در اين درس دانشجو با هدف و نحوه ارزشيابي فعاليتهاي سازمانها و مراكز توانبخشي آشنا مي شود.

رئوس مطالب  : (51 ساعت )

 • - تعريف و هدف از ارزشيابي سازمانها و مراكز توانبخشي ( ارزيابي ، ارزشيابي ، كنترل حسابرسي ، پايش و .....)
 • - تاريخچه ارزشيابي در سلامت
 • - فرايند ارزشيابي : اندازه گيري Input و برونده (Output )
 • - روشهاي جمع آوري داده براي ارزشيابي
 • - ارزشيابي Impact ( تأثيرات ) و بروندادها Outcome) )
 • - روش پايش فعاليت مراكز
 • - نكات مورد ارزشيابي فعاليتهاي سازمانها و مراكز توانبخشي و روش ارزشيابي
 • - نحوه دستيابي به سؤالات ارزشيابي
 • - نحوه شاخص گذاري
 • - استانداردهاي ارزشيابي
 • - آناليز و تحليل يافته هاي ارزشيابي
 • - روشهاي كيفي ارزشيابي
 • - مشاركت ذينفعان در ارزشيابي
 • - نحوه گزارش
 • - مسائل اخلاقي
 • - Meta-Evaluation

منابع اصلي درس :

- ابوالحسني ، فريد . مديريت برنامه هاي تندرستي . انتشارات مركز تحقيقات غدد دانشگاه تهران

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - شركت در فعاليتهاي كلاسي

- امتحان ميان ترم و پايان ترم

پويايي گروه و كار تيمي

 نام درس : پويايي گروه و كار تيمي                                              

كد درس : 16

پيش نياز: اصول و مباني مديريت

تعداد واحد : 1

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس : آشنايي دانشجويان با گروه و تيم و چگونگي شكل گيري آن ، فرايند كار گروهي ، پوياي گروه و كار تيمي است.

شرح درس :

       در جامعه امروز توانايي برقراري ارتباط ، مشاركت در فرايند كارگروهي و توان هدايت گروه از ضروريات هر يك از افراد جامعه بخصوص متخصصين حرفه اي است . در طي اين واحد آموزشي دانشجويان ضمن آشنايي با مفاهيم و تعاريف گروه و تيم ، با فرايند كار گروهي ، تعارض در گروه و مديريت كار گروهي آشنا خواهند شد .

رئوس مطالب : (17 ساعت)‌

   - تعاريف و مفاهيم گروه و تيم

   - مراحل شكل گيري گروه

   -پويايي گروه و ارتباطات بين افراد در گروه

   - انگيزش در گروه و حل تضاد

   - ضرورت و اهميت كارتيمي

   - مشخصات و ساختار تيم

   - نقشهاي مختلف در تيم

   -  روش هاي صحيح كار تيمي

   -  تفاوت تيم و گروه

   - تيم و گروه اثر بخش

منابع اصلي درس :

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • 1- حضور و مشاركت فعال در كلاس
 • 2- ارائه كنفرانس در يكي از موضوعات درسي
 • 3- تهيه مقاله اي در زمينه مديريت گروه
 • 4- آزمون كتبي پايان ترم

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك

نام درس :برنامه ريزي و مديريت استراتژيك                               

كد درس : 17

پيش نياز : اصول و مباني مديريت  

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي : آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم اصلي و مباني برنامه ريزي و مديريت استراتژيك و اهميت كاربرد آن در موفقيت سازمانهاي دولتي و غير دولتي (NGOs ) ارائه دهنده خدمات توانبخشي .

شرح درس:

        در اين درس دانشجو با مفاهيم ، كاربرد ، فرايند و نحوه برنامه ريزي استراتژيك در نظام توانبخشي آشنا مي شود.

رئوس مطالب : (34 ساعت)‌

 • - مفاهيم اصلي و مباني برنامه ريزي و مديريت استراتژيك
 • - اهميت كاربرد برنامه ريزي و مديريت استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غير دولتي ارائه دهنده خدمات توانبخشي و لزوم بكارگيري ديدگاه مشاركتي در اين سازمانها
 • - ماهيت و ارزش برنامه ريزي و مديريت استراتژيك
 • - مشخصات برنامه ريزي و مديريت استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غير دولتي ( توانبخشي )
 • - فرآيند برنامه ريزي و مديريت استراتژيك
 • - سنجش محيط خارجي ( اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، عملياتي ، جغرافيايي )
 • - تجزيه و تحليل سازمان و جهت گيري استراتژيك
 • - تدوين هدفهاي بلندمدت و استراتژي هاي اصلي
 • - تجزيه و تحليل و انتخاب استراتژي مناسب
 • - عملياتي كردن استراتژي
 • - كنترل و ارزيابي عملكرد گزينه هاي استراتژيك
 • - نهادينه كردن استراتژي
 • - مديريت مشاركتي

منابع اصلي درس  :

 • 1) Ghai , D.(Ed.),2000, Social Development & public policy : A study of some successful Experiences , St. Martin s press.
 • 2) Higginbotham, C., Managing Boundaries Creatively : Multi- agency Action for Health. Conference paper, second International Research symposium on public services Management , Aston University (UK) 11-12 September.

شيوه ارزشيابي دانشجو :

 • - شركت در فعاليتها ومباحث كلاسي
 • - انجام پروژه كلاسي و تهيه يك نمونه برنامه استراتژيك
 • - امتحان پايان ترم

 پايان نامه

نام درس : پايان نامه                                                                   

كد درس : 18

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 4

نوع واحد :  

هدف كلي درس :

    انجام تحقيقات جديد در زمينه هاي مختلف توان بخشي با تأكيد بر كاربردي بودن.

شرح درس :

               دانشجو با اخذ واحد پايان نامه ، اقدام به انجام يك موضوع تحقيقاتي در زمينه هاي توانبخشي مي نمايد ، كه پس از تأييد موضوع توسط گروه آموزشي ، زير نظر استاد راهنما به انجام آن خواهد پرداخت .

شيوه ارزشيابي دانشجو :

         مطابق با آيين نامه مربوطه

هدف از ارزشيابي برنامه :

الف ) تعيين ميزان دستيابي دانش آموختگان به اهداف برنامه

ب ) تعيين و تشخيص نقاط قوت و ضعف برنامه

ج ) بازنگري و اصلاح برنامه

نحوه انجام ارزشيابي برنامه :

       ارزشيابي برنامه بر اساس فرايند ارزشيابي بيروني و دروني كه ارزشيابي دروني به شيوه ارزشيابي تراكمي در پايان دوره آموزشي با مسئوليت كميته ارزشيابي آموزشي دانشگاه و گروه آموزشي انجام شده و ارزشيابي بيروني توسط سازمانهاي ناظر انجام خواهد شد. 

مراحل اجراي ارزشيابي برنامه :

 • - تعيين اهداف ارزشيابي
 • - تهيه ابزار ارزشيابي
 • - اجراي ارزشيابي
 • - تحليل نتايج بدست آمده
 • - گزارش نتايج نهايي ارزشيابي

ارائه پيشنهادات  :

تواتر انجام ارزشيابي :

     تواتر انجام ارزشيابي در پايان هر دوره آموزشي ، يكسال بعد از پايان دوره آموزشي ، و هر پنج سال جهت بازنگري و اصلاح برنامه تعيين مي گردد.

شاخصهاي پيشنهادي براي ارزشيابي برنامه :

 • - درصد دانشجوياني كه در موعد مقرر موفق به اتمام دوره آموزشي شده اند .
 • - تعيين ميزان كارايي و اثر بخشي دانش آموختگان از ديدگاه اعضاء هيأت علمي و متخصصين توانبخشي در ارتباط با ايفاي وظايف حرفه اي آنان .
 • - تعيين ميزان كارايي و اثربخشي دانش آموختگان از ديدگاه مديران گروههاي آموزشي در ارتباط با ايفاي وظايف حرفه اي آنان .
 • - تعيين ميزان كارايي و اثربخشي دانش آموختگان از ديدگاه مسئولين توانبخشي در ارتباط با ايفاي نقش حرفه اي آنان .
 • - بررسي و تعيين صلاحيت هاي برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و ارزشيابي برنامه اي توانبخشي
 • - تعيين ميزان رضايتمندي دريافت كنندگان خدمات ، خانواده آنان و كاركنان و همكاران مراكز توانبخشي در ارتباط با وظايف حرفه اي دانش آموختگان و فارغ التحصيلان در عرصه عمل

معيارهاي موفقيت برنامه در مورد هر شاخص :

در پايان اين  دوره آموزشي ، انتظار مي رود در هر يك از شاخصهاي زير حداقل 70% از نمره كل كسب گردد :

 • - آزمون پايان دوره آموزشي
 • - ميزان رضايتمندي اعضاي هيأت علمي و متخصصين توانبخشي و مديران ارشد توانبخشي در ارتباط با وظايف حرفه اي
 • - ميزان رضايتمندي مديران گروههاي آموزشي در مورد كارايي و اثر بخشي در زمينه هاي اجرايي، سازماندهي ، هدايت و ارزشيابي برنامه هاي توانبخشي

- ميزان رضايتمندي معلولين و خانواده آنان و كاركنان مراكز توانبخشي در ارتباط با وظايف حرفه اي و شيوه ارائه خدمات