صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > مقالات  > دکتر مهشید فروغان 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر مهشید فروغان
 

مقالات چاپ شده :

  • - " افسردگي در فرهنگهاي مختلف " ، گزارشي از كار سازمان بهداشت جهاني ، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه تهران ، 1364 .
  • - خودكشي وSuicidality درواحدهاي اورژانس ، مجله دارودرمان .
  • - بررسي اپيدميولوژي ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان پزشكي ( 1371 ) مجله توان بخشي ( 1380 ) .
  • - عوامل روانشناختي موثر برتوان بخش بيماريهاي رواني ، مجله توان بخشي ، 1380 .
  • - ارتباط اختلالات حسي وبيماريهاي روانشناختي در سالمندان " مجله سالمندي" ، 1376 .
  • - مطالعه ميزان شيوع اختلالات شخصيت در زندانيـان زن تهــران وكـرج ، ماهنامــه رفاه اجتماعي ، 1383 .
  • - مروري برنيازهاي توان بخشي رواني_ اجتماعي زنان سالمند ايران ، مجله توان بخشي وناتواني عربستان سعودي ،1382 .

مقالات ارائه شده در همايش هاي بين المللي :

  • - مقايسه الگوي سوء مصرف داروها ومشخصات اجتماعي _ اقتصادي معتادان سالمند وغير سالمند در تهران ، پنجمين كنگره اروپايي سالمندي ، 1382 .
  • - توزيع تشخيصي وعوامل وابسته در بيماران سرپايي روانپزشكي سالمندي ، تهران ، ايران ، پنجمين كنگره اروپايي سالمندي ، 1382 .
  • - جايگاه زنان سالمند در ايران ، هفتمين كنگره اروپايي سالمندي ، 1381 .

            مراسم زار : روش سنتي درمان اختلالات رواني در جنــوب ايـران ، دومين كنگــره بين المللي روان درماني ، 1383 .