صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 84-78 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
از سال 84-78
 

 

رديف

عنوان يايان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال احذ

چکیده

کامل

1

ب‍ررسی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍وف‍قی‍ت‌ ورزشی‌ ورزش‍ک‍اران‌م‍ع‍ل‍ول‌ ج‍س‍می‌ م‍وف‍ق‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در ورزش‍ه‍ای‌ ان‍ف‍رادی‌ از دی‍دگ‍اه‌ آن‍ان‌.

ع‍لی‌ ح‍سی‍ن ‌م‍عی‍ن‌ ن‍ع‍م‍تی‌

دکتر محمد کمالی

دکتر یحیی سخنگویی و مسعود کریملو

79

چکیده

کامل

2

‌ ب‍ررسی‌ می‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍م‍ع‍ک‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ع‍دم‌اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍س‍ت‍م‍رآن‌ در ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ زی‍ر ۱۵ س‍ال‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ب‍ه‍زی‍س‍تی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رش‍ت‌

م‍ن‍ص‍ور ن‍ظری

دک‍ت‍ر نی‍ک‍ت‍ا ح‍ات‍می‌زاده‌

دکتر مکارم و کریملو

82

چکیده

کامل

3

بررسی انگیزه های نیکوکاران از مشارکت در مراکز توان بخشی

محمد رضا شهبازی

دکتر حبیب آقا بخشی

مهندس مهدی رهگذر

79

چکیده

کامل

4

ب‍ررسی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ل‍ول‌ج‍سمی‌- ح‍رک‍تی‌ (م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ بی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران

زه‍ره اس‍دی

دک‍ت‍ر م‍ص‍طفی‌اق‍لی‍م‍ا.

حسین بابایی

78

چکیده

کامل

5

ب‍ررسی‌ م‍ش‍ک‍لات‌  ش‍غ‍لی‌ زن‍ان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ج‍س‍می‌

ف‍ران‍ک‌ زی‍ن‍ع‍لی‌

دک‍ت‍ر م‍جی‍د می‍رخ‍انی‌.

دکتر مهیار صلواتی و کریملو

79

چکیده

کامل

6

‌ب‍ررسی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ می‍زان‌ اف‍س‍ردگی‌ در م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍می‌ح‍رک‍تی‌ ش‍ه‍ری‌ و روس‍ت‍ائی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دلی‍ج‍ان‌ س‍ال‌ ،۱۳۷8.

ح‍م‍ی‍درض‍ا ج‍لالی

دک‍ت‍رضی‍اء ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍انی‌

خانم شارخ سیروس

79

 

 

7

‌ ب‍ررسی‌ میزان‌ ت‍اثی‍ر ن‍وع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍شی‌ ق‍ب‍ل‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ ب‍روض‍عی‍ت‌ ت‍ح‍صی‍لی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ت‍ل‍فی‍قی‌ ب‍ا آسی‍ب‌ ش‍ن‍وایی‌

پ‍روی‍ز اش‍ت‍ری

دک‍ت‍ر اح‍مد ب‍ه‌پ‍ژوه‌

دکتر کریملو و سعید حسن زاده

80

چکیده

کامل

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

8

ب‍ررسی‌ رض‍ای‍ت‌ سرپ‍رس‍ت‍ان‌ واح‍ده‍ای‌ ش‍غ‍لی‌ ش‍هرست‍ان‌گ‍رم‍س‍ار از ک‍ار م‍ع‍ل‍ولین‌ ش‍اغ‍ل‌

آزی‍ت‍ا ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌

دکتر منوچهر محسنی

دک‍ت‍ر ح‍بی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ آق‍اب‍خ‍شی‍

1378

1379

چکیده

 

کامل

 

9

‌ب‍ررسی‌ میان‍گی‍ن‌ ات‍لاف‌ وق‍ت‌ م‍راج‍عی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍شی‌روزان‍ه‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍اآن‌

اب‍راه‍ی‍م اح‍م‍دی

دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ت‍قی‌ ج‍غ‍ت‍ایی‌

دکتر مجید میرخانی و کریملو

82- 81

چکیده

کامل

10

ب‍ررسی‌ وض‍عی‍ت‌ ت‍وان‍خ‍واه‍ان‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ از طری‍ق‌ وام‌ ک‍ارف‍رم‍ایی‌در ب‍ه‍زی‍س‍تی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌

ق‍اس‍م‌ ح‍ق‍گ‍و

م‍ری‍م‌ ش‍ریفی‍ان‌ ث‍انی‌

دکتر دادخواه و انوشیروان کاظم نزاد

82

چکیده

کامل

11

ب‍ررسی‌ می‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ ون‍گ‍رش‌ وال‍دی‍ن‌ دارای‌ ف‍رزن‍دم‍ع‍ل‍ول‌ووال‍دی‍ن‌ ب‍دون‌ ف‍رزن‍د م‍عل‍ول‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍وان‍ب‍خ‍شی‌ م‍ب‍ت‍نی‌ ب‍رج‍ام‍ع‍ه ‌درش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍اه‍رود

م‍س‍ع‍ود ج‍ه‍ان‍سی‍ر

م‍جی‍د م‍ی‍رخ‍انی‌

 اح‍م‍د ف‍ت‍وحی‌

83

 

 

12

ب‍ررسی‌ ت‍اثیر ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ ب‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ن‍اش‍ن‍وای‍ان‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۷۸ -۱۳۷۴

م‍ح‍م‍دج‍واد اب‍راهیمی‌

دک‍ت‍ر ع‍لی‌ چ‍اب‍ک‌.

دکتر یونس لطفی و انوشیروان کاظمی نژاد

81

 

 

13

ب‍ررسی‌ کی‍فی‍ت‌ زن‍دگی‌ ک‍اری‌ Q . W . L ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍زت‍وان‍ب‍خ‍شی‌ روزان‍ه‌  دول‍تی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

ع‍الیه جمشیدی‍

رض‍ا اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍ور

 

79

چکیده

کامل

14

‌ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ وال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ از خ‍دم‍ات‌ م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌.

ش‍ه‍رزاد پ‍اک‍ج‍وی‍ی

دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ک‍م‍ال‍ی‌.

دکتر میرخانی دکتر کریملو

79

چکیده

کامل

15

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ش‍رای‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ در اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌

 

ع‍ب‍اس‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی

دکتر مجید میرخانی

78

چکیده

کامل

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پزوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

 

کامل

16

 

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ خ‍ود ی‍اری‌ در ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ ۱۵ - ۳ س‍ال‌ پ‍س‌ از اج‍رای‌ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ا لش‌

رح‍ی‍م‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ م‍اس‍ول‍ه‌

دک‍ت‍ر م‍ج‍ی‍د م‍ی‍رخ‍ان‍ی‌.

دکترفتوحی و دکتر کریملو

82

چکیده

کامل

17

ب‍ررس‍ی‌ س‍طوح‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ب‍ان‍ه‌روزی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ وت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌.

ف‍اطم‍ه ‌زه‍را ت‍وک‍ل‍ی‌

دک‍ت‍ر م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی‌

دکتر حبیب آقا بخشی و شاددرخ سیروس

79

 

 

18

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍ز ج‍ام‍ع‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ ن‍ام‍ن‍اس‍ب‌ درون‌.

ن‍ی‍ره‌ طواف‍ی‌

دک‍ت‍ر ن‍ی‍ک‍ت‍ا ح‍ات‍م‍ی‌ زاده‌

دکتر علیرضا جزایری و انوشیروان کاظم زاده

82

چکیده

کامل

19

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌در ام‍رم‍ت‍ن‍اس‍ب‌ س‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌.

م‍ل‍وک‌ ب‍اب‍ازاده

دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ک‍م‍ال‍ی‌.

دکتر یحیی سخنگویی و انوشیروان کاظم زاده

80-79

 

 

20

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍راک‍زت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ س‍ازم‍ان‌ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور

ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ع‍ادت‍ی‌

دکتر م‍ح‍م‍د ک‍م‍ال‍ی‌.

دکتر م‍ه‍ی‍ارص‍ل‍وات‍ی‌

79

چکیده

کامل

21

. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اثیر ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ س‍ازی‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رآگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ع‍ادی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ی‍زد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ن‍اب‍ی‍ن‍اون‍اب‍ی‍ن‍ائ‍ی‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۷۷-۷۸.

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی ف‍لاح‍ت‍ی‌

دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د م‍ی‍رخ‍انی‍

دکتر منوچهر محسنی

79

چکیده

کامل

22

ت‍اث‍ی‍ر ورزش‌ ب‍ر ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌  س‍ازی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ل‍ول‌

ک‍اظم‌ ن‍ظم‌ ده

دک‍ت‍ر اح‍م‍د ب‍ه‌ پ‍ژوه‌.

دکتر مجید میرخانی و دکتر انوشیروان  کاظمزاد و یحیی سخنگویی

79

چکیده

کامل

 

 

 

23

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رن‍گ‍رش‌ م‍ادران‌ دارای‌ ف‍رزن‍د م‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ف‍رزن‍دان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌ در خ‍ان‍واده‌ وم‍وس‍س‍ه‌ش‍ب‍ان‍ه‌روز

ع‍ل‍ی‌ پ‍رم‍ق‍ی‍اس‌

 

دک‍ت‍راح‍م‍د ب‍ه‌پ‍ژوه‌

 

دکتر مجید میرخانی

دکتر مسعود کریملو

79-78

چکیده

کامل

24

ب‍ررس‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ م‍رب‍ی‍ان‌ م‍دارس‌ ع‍ادی‌ واس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ی‌ درخ‍ص‍وص‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر اس‍ت‍ان‌ای‍لام‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۷۷-۷۸.‌

ف‍رزاد ک‍ری‍م‍ی‌

دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د م‍ی‍رخ‍ان‍ی

دکترمسعود کریملو

78

چکیده

کامل

25

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ن‍دی‌ س‍روی‍س‌ گ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ از ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ارت‍وپ‍دی‌ ن‍ص‍راروم‍ی‍ه

م‍س‍ی‍ب م‍ع‍روف‍ی‌

دکتر حبیب آقابخشی

حسین حاج بابایی و شادرخ سیروس

78-79

چکیده

کامل

26

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و راب‍طه‌ م‍س‍ت‍م‍ری‌ پ‍رداخ‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ذه‍ن‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍رق‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ان‍ی‍ازه‍ای‌ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌.

ک‍ی‍وان‌ دوات‍گ‍ران‌

دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ک‍م‍ال‍ی

دکتر مهیار صلواتی

79

چکیده

کامل

27

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ب‍رای‌اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ج‍س‍م‍ی‌- ح‍رک‍ت‍ی‌ در ش‍ه‍ر س‍اری‌ در س‍ال‌ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۰-۸۱

آرزو درودی‍ان‌

دکتر حاتمی زاده

مهندس گیسو قائم ودکترانوشیروان کاظم نزاد

81

چکیده

کامل

28

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در م‍رک‍زروان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ رازی‌ در س‍ال‌۱۳۷۹..

اف‍ش‍ی‍ن‌ ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ن‍ی‌

دک‍ت‍ر ای‍رج‌ ک‍ری‍م‍ی‌

 

81- 80

چکیده

کامل

29

ارزی‍اب‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آم‍ورش‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ توان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در س‍ال 83- 82

ک‍ی‍ان‍وش‌ ع‍ب‍دی‌

سید سادات م‍داح‌

:م‍ه‍دی‌  ره‍گ‍ذر

82

چکیده

کامل

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پزوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

 

کامل

30

ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍وث‍رب‍رک‍م‍ر درد درف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‍س‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

پ‍ی‍م‍ان دوس‍ت‍ی

دک‍ت‍ر ی‍ح‍ی‍ی‌ س‍خ‍ن‍گ‍وئ‍ی

دکتر نورالدین کریمی

دکتر فرهاد عادل منش دکتر کریملو

83-82

چکیده

 

کامل

31

. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌۱۴ - ۲۰س‍ال‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ از خ‍دم‍ات‌ ح‍رف‍ه‌ آم‍وزی‌ دول‍ت‍ی‌ ب‍ا اف‍راد م‍ش‍اب‍ه‌ ازب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳

ح‍م‍ی‍ده‌ ص‍ف‍ری‌ ش‍ی‍رازی‌

م‍ه‍ش‍ی‍د ف‍روغ‍ان‌

م‍ری‍م‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ث‍ان‍ی‌

83

 

 

32

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ردرس‍پ‍ردن‌ اف‍راد ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ ب‍ه‌م‍راک‍زن‍گ‍ه‍داری‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ ت‍وس‍ط خ‍ان‍واده‌ درش‍ه‍رت‍ه‍ران‌۱۳۸۲

رام‍ی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

م‍ه‍ش‍ی‍د ف‍روغ‍ان‌

ک‍م‍ال اع‍ظم‌

83

چکیده

کامل

33

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ش‍ک‍لات‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ (پ‍ان‍زده‌ خ‍رداد و ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد )۱۳۸۲

آرزو رخ‍ش‍ا

م‍ری‍م‌ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ث‍ان‍ی‌

ان‍وش‍ی‍روان‌ ک‍اظم‌ ن‍ژاد

دکتراسماعیل ابراهیمی

83

چکیده

کامل

34

. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ (آم‍وزش‌ در خ‍ان‍واده‌ ) طرح‌ ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رج‍ام‍ع‍ه‌ در ارت‍ق‍اء آگ‍اه‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ و ن‍گ‍رش‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ ج‍س‍م‍ی‌ و ح‍رک‍ت‍ی‌ و خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ان‍ان‌ در م‍ن‍اطق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ش‍ه‍رس‍تان‌ ب‍اب‍ل‍س‍ر طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۰-۸۳ .

آرش‌ ام‍ی‍ن‌ زاده‌

ن‍ی‍ک‍ت‍ا ح‍ات‍م‍ی‌ زاده‌

م‍ج‍ی‍د م‍ی‍رخ‍ان‍ی

84

چکیده

کامل

35

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ س‍ازگ‍اری‌ ف‍ردی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و خ‍رده‌م‍ق‍ی‍اس‍ه‍ای‌ ان‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ج‍س‍م‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌ ع‍ض‍وج‍ام‍ع‍ه‌ی‌م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍واز درای‍ن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

آرش‌ زارع‌ ون‍دپ‍ور

م‍ری‍م‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ث‍ان‍ی‌

ح‍ب‍ی‍ب‌آقا ب‍خ‍ش‍ی دکترانوشیروان کاظم نزاد‌

83

 

 

36

 

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍رت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رج‍ام‍ع‍ه‌ CBR ب‍رارت‍ق‍اء م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ روزم‍ره‌ زن‍دگ‍ی‌ ADL ک‍ودک‍ان‌ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ذه‍ن‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ پ‍ذی‍رزی‍ر۱۴س‍ال‌ درم‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زاه‍دان‌۱۳۸۳

رس‍ول‌ اس‍ک‍ن‍در

م‍ه‍ش‍ی‍د ف‍روغ‍ان‌.

 

اح‍م‍د ف‍ت‍وح‍ی دکتر کاظم نزاد

 

83

 

چکیده

 

کامل

 

37

. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رج‍ام‍ع‍ه (CBR ) بر وضعیت عملکرد معلولین تحت پوشش در شهرستان زابل 83

اح‍م‍د ن‍ظری‌

م‍ح‍م‍د ک‍م‍ال‍ی‌.

اح‍م‍د ف‍ت‍وح‍ی‌

83

چکیده

کامل

38

بررسی وضعیت موجود عوامل بهره وری و اولویت بندی عوامل مخل در بهره وری کارکنان واحدهای مددکاری بهزیستی استان قم از دیدگاه مدیران و مددکاران

زهرا حسینی

دکتر چابک

دکتر کاظم نزاد و دکتر نادینی

83

 

 

39

. ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ض‍ای‍ع‍ه‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ع‍ض‍و ان‍ج‍م‍ن‌ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ۸۲ -۸۱

ه‍ان‍ی‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ده‌

دک‍ت‍ر روش‍ن‍ک‌ وام‍ق‍ی‌

دکتر حاتمی زاده و دکتر کاظم نزاد

82

چکیده

کامل

40

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌ م‍ن‍دی‌ ن‍اش‍ن‍وای‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍وی‌ازخ‍دم‍ات‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وش‍رای‍طاج‍ت‍م‍اع‍ی‌ واق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‍ان‌.

ح‍ی‍در رف‍ی‍ع‌ ج‍اه‌

ی‍ون‍س‌ ل‍طف‍ی‌

اح‍م‍دف‍ت‍وح‍ی‌

84

چکیده

کامل

41

بررسی رابطه کسب رهبری مدیران و بهره وری سازمان از دیدگاه کارشناسان مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 84

مهدی امیری

دکتر حسینی

دکتر فروغان و دکتر کمال اعظم

84