صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > ازسال 91-89 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
ازسال 91-89
 

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

87

 

بررسي ميزان افسردگي والدين كودكان فلج مغزي و عوامل همبسته با آن در مراكز توانبخشي روزانه شهرستان كرمانشاه در سال  89- 88

سعيد اكبرنيا

دکتر مهشيد فروغان

دكتر ضياء قائم مقام فراهاني

89

چکیده

کامل

88

 

بررسي تأثير آموزش مديريت زمان بر استرس شغلي مديران مراكز توانبخشي بهزيستي استان تهران در سال 88

آزيتا عسگري

دکتر محمد علي حسيني

اصغر مكارم

 

89

چکیده

کامل

89

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر كيفيت زندگي كاري كاركنان مراكز توانبخشي بهزيستي شهر ستان ري در سال 89

محبوبه پور عوض

دكتر اصغر مكارم

دكتر محمد علي حسيني

89

چکیده

کامل

90

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مدارس کودکان استثنایی شهرستان های بیجار و سنندج درسال 1388

سپیده قمری

کیانوش عبدی

دکتر محمدعلی حسینی

90

چکیده

کامل

91

بررسی شکاف بین انتظار و ادراک مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز توانبخشی غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی شهر گرگان از دید گاه کارکنان با استفاده از رویکرد فازی در سال 1390- 1389

اعظم احمدی لیوانی

دکتر محمدعلی حسینی

دکتر محمدولی خطیر پور

90

چکیده

کامل

92

بررسی پیامدهای اشتغال معلولین به شیوه استاد شاگردی در مناطق تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه استان هرمزگان در سال89

 

محمدرضا اسدی

دکتر مجید میرخانی

کیانوش عبدی

90

 

 

ردیف

 

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

93

 

بررسی وضعیت استفاده از شواهد پژوهشی در توانبخشی و موانع وتسهیل کننده های آن از دیدگاه کارشناسان توانبخشی بیمارستان های آموزش شهر تهران در سال 90

افسانه رضایی

دکتر محمد علی حسینی

دکتر ندا مهراد و سمانه حسین زاده

90

چکیده

کامل

94

بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری اعضاء تیم توانبخشی روانی بر اساس دیدگاه آنان در مورد بهره وری - مرکز روانپزشکی رازی138

زهره شریفی اصل

علی چابک

دکتر حاتمی زاده

90

چکیده

کامل

95

ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس الگوی تعالی سازمان در مراکز توانبخشی بهزیستی شهرستان ری و ارائه راهبردهای مناسب جهت ارتقای آن درسال 1389

ملیحه زمانپور

دکتر محمدعلی حسینی

دکتر مهدی

جعفری

89

چکیده

کامل

96

بررسی رابطه کارکرد بینایی با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی شهر بوشهر

محمد محمدیان نیا

مهشید فروغان

مهدی رصافیانی

91

چکیده

کامل

97

 

ترجمه وبومی سازی پرسشنامه کیفیت زندکی وابسته به شنوایی نوجوانان کم شنوا و تعیین روایی و پایایی آن ، شهر تهران 1390

سعیده سعادتی بروجنی

نیکتا حاتمی زاده

روشنک وامقی

90

چکیده

کامل

98

نیاز سنجی آموزشی رشته مدیریت توان بخشی مقطع کارشناسی ارشد بر اساس تجارت و دیدگاه های دانشجویان و دانش آموختگان در سال90

سارا قناعتیان جبذری

دکتر حسینی

عبدی

حمید رضا خانکه

91

چکیده

کامل


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

99

بررسی رابطه آگاهی و نگرش به حقوق بیمار با میزان رعایت آن در کارشناسان توانبخشی مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 1389

وینا عجمی قلعه رشیدی

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

91

چکیده

کامل

100

تبیین معیارهای ترخیص کودکان مبتلا برکاهش شنوایی از فرایند تربیت شنیداری

مینا باقری موسوی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

سعید اسد ملایری

91

چکیده

کامل

101

طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی عمومی وضعیت آموزش بالینی  در رشته های توانبخشی

سید اعظم سیدی ایرج

 

کیانوش عبدی و دکتر روشنک وامقی

محمد هادی صافی

91

 

 

102

مقایسه میزان و عوامل موثر بر استرس شغلی در کارمندان دارای معلولیت جسمی حرکتی و فاقد آن در مراکز بهزیستی شهرستان های تهران و ری و شمیرانات -1390

ستار برقی

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

91

چکیده

کامل

103

بررسی وضعیت  مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان خوزستان و راه کارهای ارتقاء آن از دیدگاه مدیران و کارشناسان سال 1390

مریم البوغبیش

دکتر محمد علی حسینی

دکتر اصغر مکارم  و آقای عبدی

91

 

 

104

بررسی رابط هوش هیجانی و ابعاد شخصیتی با استرس شغلی کارشناسان توانبخشی بیمارستان های آموزشی شهر تهران در سال 91

مریم خانیان

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

آمار : دکتر بیگلریان

91

چکیده

کامل

105

طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی صلاحیت بالینی کاردرمانگران

آزاده جباری

دکتر محمد علی حسینی

سعید فطوروچی -  دکتر سید علی حسینی - آمار مرجان فرضی

91

چکیده

کامل

106

بررسی قابلیت یادگیری سازمانی و موانع تسهیل کننده های آن از دیدگاه کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 1391

رضا یوسفی

حبیب اله کواری

دکتر محمد علی حسینی - دکتر اصغر مکارم

91