صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه >  عناوین اولویتهای پژوهشی گروه مدیریت توانبخشی 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
عناوین اولویتهای پژوهشی گروه مدیریت توانبخشی
 

عناوین اولویتهای پژوهشی گروه مدیریت توانبخشی

 

کمی

بررسی عوامل محیطی تأثیر گذار بر معلولیت

کمی

بررسی مقایسه ای میزان نیاز معلولین به خدمات توانبخشی با دریافت خدمات  توانبخشی

کیفی

  تعیین نیازهای معلولین به خدمات مختلف و اولویت بندی آنان

کیفی

تبیین عوامل محیطی  تأثیر گذار بر معلولیت

کمی

بررسی علل عدم دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و درمانی

کیفی

تبیین عوامل موثر در دسترسی  به خدمات توانبخشی

کمی

 بررسی نحوه تأمین هزینه های توانبخشی توسط خانواده های دارای معلول

کیفی

 تببین مشکلات توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

ترکیبی

تحلیل استراتژِیک سازمان بهزیستی استان ویا شهرستان.....

کیفی

  تبیین استراتژیهای تأمین مالی توانبخشی

کیفی

تببین موانع تولیت توانبخشی و ارائه راهکارهای ارتقای آن

 

تبیین چالش های توانبخشی درکشور وراهکارهای ارتقای آن

کیفی

 تبیین عوامل موثر در ارائه خدمات توانبخشی

کیفی

تبیین ویژگی های موثر کارشناسان توانبخشی در ارائه خدمات به افراد معلول

کیفی

تبیین عوامل موثر بر مشارکت معلولین و خانواده های آنان در جامعه

کیفی

 تببین ملاک های موثر مدیران سازمان بهزیستی

کیفی

 تبیین چالشهای آموزش و تربیت کارشناسان توانبخشی از دیدگاه مدرسان و دانشجویان و ارائه راهکارهای ارتقای آن

کیفی

تبیین چالشهای آموزش بالینی توانبخشی از دیدگاه مربیان و دانشجویان و ارائه راهکارهای ارتقای آن

کیفی

 تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در ارائه خدمات توانبخشی و راهکارهای ارتقای آن

کیفی

 تبیین نقش رسانه ها در ارائه خدمات توانبخشی

کیفی

 تبیین استراتژی های تمرگز دایی د ر خدمات توانبخشی

کیفی

تببین عوامل موثر دراولویت بندی هزینه ها و ارائه خدمات توانبخشی

کیفی

تبیین عوامل موثر بر پیشگیری از معلولیت

کیفی

 تبیین استراتژی های پیشگیری از معلولیت

کیفی

 تبیین نقش کارشناسان توانبخشی درپیشگیری از معلولیت

کیفی

تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقای خدمات توانبخشی

کیفی

 تبیین ملا ک های ارزشیابی دراعتباربخشی مراکز جامع خدمات توانبخشی

کیفی

تبیین ملاک های موثر در رتبه بندی مراکز دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات توانبخشی

کیفی

 تببین تجربه کارشناسان توانبخشی از خدمات توانبخشی

کیفی

 تببین عوامل موثربرمشارکت خیرین در خدمات توانبخشی

 

تببین پیامدهای ناتوانی( از دیدگاه مدیران، کارشناسان ، خانواده وافراد ناتوان

 

تبیین تجارب افراد سالمند از ناتوانی

 

موانع مشارکت افراد ناتوان وخانواده های آنان دردریافت خدمات توانبخشی

 

 تببین تجارب افراد ضایعه نخاعی از ناتوانی

تبیین مشکلات برنامه  های توانبخشی درکشور(مدیران)

 

تحلیل استراتِژیک ساختار سازمانی معاونت توانبخشی بهزیستی کشور و ارائه راهکارهای ارتقای آن

 

 تحلیل استراتژیک برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه و ارائه راهکارهای ارتقای آن

 

تحلیل استراتژیک  برنامه های توانبخشی سالمندان در کشور وارائه راهکارهای ارتقای آن

 

تحلیل استراتژیک  برنامه های توانبخشی حرفه ای در کشور وارائه راهکارهای ارتقای آن

 

تحلیل استراتژیک برنامه های پیشگیری از معلولیت  در کشور و ارائه را هکارهای ارتقای آن

 

تحلیل استراتژیک قانون جامع معلولین (سیاستگذاران، مدیران ، سازمان های مردم نهاد)

 

 جالش های خصوصی سازی مراکز توانبخشی و راهکارهای ارتقای آن

 

تببین  مفهوم مشارکت افراد معلول و خانواده ها بر دریافت خدمات توانبخشی

 

 تببین عوامل موثربر ارزشیابی مراکزتوانبخشی

 

تببین ملا ک های تخصیص  هزینه های توانبخشی  در برنامه های توانبخشی

 

  بررسی مقایسه ای کارآیی مراکر دولتی و خصوصی توانبخشی

 

 تببین ملاک های اثربخشی خدمات توانبخشی (مدیران و کارشناسان ، افراد ناتوان و خانواده)

 

ارزشیابی برنامه های توانبخشی مختلف مبتنی بر پیامد برنامه

 

تببین ملاک های  عدالت در تأمین مالی توانبخشی

 

تبیین چالش های مشارکت بین بخشی در ارائه خدمات توانبخشی

 

بررسی میزان به اهداف مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سازمان بهزیستی

توصیفی

ملاحظات

تحلیل وضعیت اخلاق سازمانی در سازمان بهزیستی

توصیفی

 

  برآورد قیمت تمام شده فعالیت های مراکز شبانه روزی  تحت پوشش سازمان

توصیفی

 

شناسایی و معرفی الگوهای توانمند سازی معلولین

توصیفی

 

بررسی شیوع انواع اسیب های اجتماعی نو پدید

توصیفی

 

توصیف اوقات فراغت معلولین و ارائه راهکارهایی برای مشارکت فعال سازمان بهزیستی در بهینه سازی آن

توصیفی

 

مقایسه آسیب های اجتماعی در بین معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار ایرانی

توصیفی

 

بررسی مقایسه ای میزان انگیزش کارکنان بهزیستی براساس تئوری هرزبرگ

 

 

 

         

بررسی اثر بخشی و کارآیی برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه

مداخله ای

 

مقایسه اثر بخشی خدمات سازمان بهزیستی در انواع واگذاری مدیریت به کارکنان درون سازما نی با سایر انواع واگذاری

مداخله ای

 

  بررسی تاثیر اجرای برنامه های ورزشی مختلف در توانمند سازی معلولین و ارائه برنامه های مناسب برای اجرا در سازمان بهزیستی

مداخله ای

 

بررسی میزان اثر بخشی مداخلات بموقع خدمات توانبخشی برای کودکان با تأخیر تکاملی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی

مداخله ای

 

اثر بخشی برنامه های توانبخشی و پروتکلهای توانبخشی

مداخله ای

 

 ایجاد و مدیریت سامانه ی دیده بان عوامل خطر و محافظ در آسیب اجتماعی 

مداخله ای

 

ارتقاء توانمندی ها و کارکرد ارائه دهندگان خدمات توانبخشی (اثر بخشی مداخلات در افزایش توانمندی ، انگیزش ، کارکرد تیمی )

مداخله ای

 

 مداخلات مرتبط با ارتقای کیفیت مراقبت از سالمندان در آسایشگاهها

 

 

مداخلات پیشگیرانه ( در ابعاد فیزیکی ، روانی ، اجتماعی ، معنوی ) و سالمندی سالم

 

 

 

ارزشیابی از اثرات میان مدت و دراز مدت آموزش مدیریت توانبخشی

ارزشیابی

 

بررسی کیفیت خدمات توانبخشی در کشور و مداخله در جهت ارتقاء آن

ارزشیابی

 

Compliance نسبت به درمان و توانبخشی و ارتقاء آن

ارزشیابی

 

بهره وری خدمات سلامت (ازجمله توانبخشی ) و ارتقاء آن

ارزشیابی

 

 تعیین شکاف کیفیت خدمات توانبخشی از دیدگاه ذینفعان (معاون توانبخشی استانها )

ارزشیابی

 

 

ابزار سازی یا بومی سازی ابزارها برای نیاز سنجی از ذینفعان ایرانی خدمات مدیریت توانبخشی

متولوژیک

 

 ابزار سازی یا بومی سازی ابزارها برای رضایت سنجی از ذینفعان ایرانی خدمات مدیریت توانبخشی

متولوژیک

 

 ابزار سازی یا بومی سازی ابزارها  برای سنجش کیفیت خدمات توانبخشی در ایران

متولوژیک

 

ابزار سازی یا بومی سازی ابزارها  برای سنجش کیفیت مدیریت در  خدمات توانبخشی در ایران

متولوژیک

 

طراحی ابزار استاندارد برای ارزیابی (آمادگی ) مراکز توانبخشی به تفکیک نوع مددجویان مقیم در آنها

متولوژیک

 

تهیه ابزارهای ارزیابی وضعیت سالمندان (ابزار های سنجش وابستگی مانند IAD  غربالگری شناختی مانند  mini-cog   ، اختلالات روانی - رفتاری مانند  (AD-BEHAVE

 

 

 

شناسایی روش های موثر برتوانمند سازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان

تحلیلی - مداخله ای

 

 مطالعه و ارایه مدل ها و راهکارهای افزایش میزان تمایل و انگیزش کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان به دین

تحلیلی - مداخله ای

 

ارایه مدل های آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در گروه سنی پیش دبستان

تحلیلی - مداخله ای

 

 

 

 

 

شناسایی و معرفی طرح های شغلی خانگی برای زنان (خانه دار ، سرپرست خانوار ، معلول و سالمند )

توصیفی - تحلیلی

 

- تعیین اولویت های پژوهشی سالیانه سازمان

توصیفی - تحلیلی

 

نیاز سنجی آموزشی از دانشجویان رشته مدیریت توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی وضعیت و الگوهای مدیریت توانبخشی ، در کشور (در سطوح ارشد ،میانی ، میدانی )

توصیفی - تحلیلی

 

 بررسی انتظارات والدین از خدمات توانبخشی ارائه شده در مراکز روزانه توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

 

عوامل زمینه فردی موثر در ارتباط با انطباق فرد معلول با شرایط معلولیت

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی انتظارات افراد معلول از خدمات توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی نگرش دانشجویان توانبخشی در خصوص پدیده معلولیت

توصیفی - تحلیلی

 

-بررسی نگرش کارشناسان و مربیان توانبخشی در خصوص برنامه مشارکت افراد معلول در برنامه توانبخشی 

توصیفی - تحلیلی

 

 بررسی وضعیت پاسخگویی نظام ارائه خدمات توانبخشی به کودکان زیر 6 سال دچار اختلال  تکاملی و تحلیل عوامل موثر بر آن

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی وضعیت پاسخگویی نظام ارائه خدمات توانبخشی  به افراد 14 تا 30 سال  دچار اختلال  تکاملی و تحلیل عوامل موثر بر آن

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی عوامل موثر در پذیرش معلولیت توسط والدین و اطرافیان کودک معلول

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی نحوه اظهار و اعلام معلولیت توسط متخصصین در زمان تشخیص به افراد خانواده

توصیفی - تحلیلی

نیاز به روشن شدن محتوا دارد

نگرش جامعه تخصصی پزشکی  نسبت به افراد معلول

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی مقایسه روی شدت  imparement   و   Active:tJ   و عوامل محیطی

توصیفی - تحلیلی

نیاز به توضیح دارد

مطالعه نحوه اختصاص منابع بر اساس نوع معلولیت و اختصاص منابع بر اساس بار معلولیتها

توصیفی - تحلیلی

 

مطالعه بار معلولیتها در ایران

توصیفی - تحلیلی

 

تهیه Database  معلولیت های ایران

توصیفی - تحلیلی

 

نقش وسایل کمک توانبخشی در توسعه مهارتهای ADL   توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

 

 

مطالعه وضعیت دسترسی به خدمات توانبخشی بر اساس نوع معلولیت و سطح معیشت

توصیفی - تحلیلی

 

مطالعه حاکمیت در بخش توانبخشی و استقرار آن در سیستم توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی استفاده از IT  در توانبخشی و بکارگیری آن

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی نحوه توسعه E-Health   و telemeicive    در بخش توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

 

حور CBR  با توجه به توسعه ، بررسی موانع و انطباق با بخش جدید

توصیفی - تحلیلی

نیاز به تعدیل عنوان دارد

رضایت مشتریان خدمات توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

 

عوامل راضی کننده و ناراضی کننده مشتریان خدمات توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

 

کیفیت زندگی توانجویان مراقبین ایشان

توصیفی - تحلیلی

کلی است ومیتواندرهر غالب دسته بندی گردد.

عوامل موثر بر کیفیت زندگی مراقبین ایشان

توصیفی - تحلیلی

 

پژوهشهای مداخله ای توانبخشی 

توصیفی - تحلیلی

 

رضایت پرسنل توانبخشی

توصیفی - تحلیلی

کلی است نیاز به تعدیل دارد

نیاز سنجی توانجویان و میران و ارائه دهندگان خدمات توانبخشی در به تفکیک انواع معلولیت اشتانها - شهر و روستا -گروههای سنی

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی توانمندیهای مدیریت  مراکز بهزیستی

توصیفی - تحلیلی

 

 بررسی میزان دانش مداری سازمان بهزیستی کشور

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی ارزشهای حاکم بر سازمان بهزیستی کشور (ارزشهای عام انسانی ، ارزشهای خاص سازمانی )

توصیفی - تحلیلی

 

تعیین ضریب نفوذ خدمات بهزیستی کشور به تفکیک گروههای معلولین

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در مراکز توانبخشی شهرستان (استان)

توصیفی - تحلیلی

 

ارزشهای سیاستهای چهار گانه توانبخشی (قادر سازی ، یکپارچگی اجتماعی ، برابر سازی فرصتها و مشارکت )

توصیفی - تحلیلی

نیاز به تعدیل عنوان با محور دارد .

بررسی و ارزیابی پیشرفت برنامه های توانبخشی بهزیستی استان ...

توصیفی - تحلیلی

 

 

بررسی ، دانش ، نگرش و رفتار مدیران مراکز توانبخشی سطح کشور نسبت به مدیریت بحران

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی و نیازسنجی خدمات توانبخشی در حوادث و بلایای طبیعی

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی نیاز سنجی توانبخشی با  بازماندگان در حوادث و بلایای طبیعی

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی ، جستجو و اسکان در حوزه توانبخشی در حوادث و بلایا

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی نحوی مدیریت توانبخشی در حوادث و بلایا با تأکید بر هماهنگی

توصیفی - تحلیلی

 

بررسی آمادگی مراگز توانبخشی در برابر حوادث غیر مترغبه

توصیفی - تحلیلی

 

  بررسی آسیب پذیری مراکز توانبخشی سطح کشور در برابر انواع حوادث طبیعی و انسان ساز به تفکیک انسان ها

توصیفی - تحلیلی

 

مطالعه وضعیت نیروی انسانی فعال در بحث توانبخشی و باز آموزی آن نیروها بر اساس نیازها

توصیفی - تحلیلی

 

نگرش ارایه دهندگان خدمات توانبخشی در خصوص فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز توانبخشی بهزیستی استان / شهرستان ....

 

 

عوامل موثر بر انتخاب مراکز خصوصی و دولتی بهزیستی شهر

 

 

 بررسی مشکلات مدیریت مراکز توانبخشی بهزیستی استان

 

 

بررسی وضعیت سالمندان دچار معلولیت و آسیب پذیر

 

 

بررسی نیازهای مراقبان غیر رسمی سالمندان دچار معلولیت و راهکارهای پاسخ به آنها

 

 

بررسی نیازهای استرس و فرسودگی شغلی مرلقبان رسمی سالمندان

 

 

حمایت های اجتماعی و نقش آن در سلامت و کیفیت زندگی سالمندان

 

 

بررسی وضعیت آموزش و پژوهش توانبخشی در حوزه سالمندی

 

 

 

 شناسایی الگوهای موثر در  ارتقای سلامت اجتماعی

توصیفی -  مداخله ای

 

شناسایی روش های افزایش تعداد داوطلبان و توسعه خدمات داوطلبان در حوزه اجتماعی

توصیفی-تحلیلی- مداخله ای

 

بررسی کارآیی اثر بخشی و بهره وری شیوه های ارائه خدمات توانبخشی و ارتقاءآن

توصیفی-تحلیلی- مداخله ای

 

مناسب سازی فضاهای عمومی ، شهری ، و خصوصی برای سالمندان

توصیفی-تحلیلی- مداخله ای

 

بررسی و مقایسه کارآیی و اثر بخشی پروتکل های مختلف توانبخشی

توصیفی-تحلیلی- مداخله ای

 

تدوین معیارها و ملاکهای مدیران مراکز بهزیستی و توانبخشی

توصیفی-تحلیلی- کیفی

کلی است نیاز به تعدیل دارد

 

ارزشیابی و مقایسه پروتکل های مختلف توانبخشی از نظر اثر بخشی و کارآیی

تحلیلی - ارزشیابی

این عنوان در صورت اجرای اینده نگری یک یا چند پروتکل ها قابلیت اجرای مداخله ای دارد.

ارزشیابی و مقایسه الگوها و شیوه های مختلف مدیریت در توانبخشی از نظر اثر بخشی و کارآیی

تحلیلی - ارزشیابی

 

تدوین ،طراحی و اجرای ، ارزیابی  سناریوماتورهای تمرینی انواع حوادث غیر مترقبه در مراکز توانبخشی   

مداخله ای - ارزشیابی

 

تدوین ، طراحی اجرای وارزیابی  یک مدل (آماده )  مرکز توانبخشی وارانه آن بر جامعه توانبخشی کشور

مداخله ای - ارزشیابی

 

بررسی کیفیت انواع خدمات توانبخشی

توصیفی- ارزشیابی

 

 

پیشگیری از معلولیت ها

 

خیلی کلی است واین عناوین همگی محور پژوهشی بوده و نیاز به تعدیل داشته و می تواند در یک دسته بندی جدیدی تحت عنوان مطالعات کتابخانه ای قرار گیرد

ابزار سازی و بومی سازی

 

 

متولوژی تحقیق در علوم توانبخشی

 

 

مبانی حقوق در توانبخشی

 

 

شناخت نظریه های توانبخشی

 

 

سیر تکوین مدیریت توانبخشی

 

 

استراتژی های توانبخشی

 

 

زبان تخصصی در مدیریت اوانبخشی

 

 

شناخت تکنولوژی های توانبخشی

 

 

تاریخ توانبخشی در ایران و جهان

 

 

فرهنگ توانبخشی

 

 

مبانی و مترولوژی ارزیابی و ارزشیابی در علوم توانبخشی

 

 

جایگاه توانبخشی در نظام سلامت کشور

 

 

اپیدولوژی معلولین در جهان

 

این دو مورد نیاز به تعدیل ندارد

تدوین برنامه ملی توانبخشی کشور

 

 

 تلفیق (lntegration/           Mainstreaming)               

 

 

پژوهشهای مداخله ای توانبخشی

 

 

نیاز به اصلاح دارد

توانبخشی مبتنی بر جامعه

 

خیلی کلی است نیاز به تعدیل دارد

توانمند سازی و مشارکت سالمندان در فعالیت های اجتماعی

 

 

 

سایرین :

معلولین :   1- اجتماع روانی                                                                   خدمات :  1- پزشکی

                   2- حسی حرکتی                                                                                     2- حرفه ای

                   3- جسمی حرکتی                                                                                  3- آموزشی

                   4- ذهنی                                                                                                 4- آموزشی

                   5- سالمندی

    نیازهای معلولین : 1- اشتغال  -  وسایل کمک توانبخشی

                                    2- مسکن  - ضعف آگاهی جامعه و بینش

                                   3- بهداشت درمانی  -  تغذیه

                                   4- ازدواج  -    اوقات فراغت

                                  5- مناسب سازی و تردد

                                  6- فرصت های برابر -  آموزش

-   خدمات توانبخشی و رضایت مندی

-    بودجه بندی و نیروی مورد نیاز مراکز

-   بیماریهای گلین باره    - ناشنوایی - آسیب های اجتماعی

-   نابینایی -  MS -  اعتیاد - کاردرمانی - فیزیوتراپی - بینایی سنجی - شنوایی سنجی - ارتوپدی فنی

سالمندان : 1-اختلالات جسمی حرکتی

                   2- ذهنی -  آلزایمر

                   3- شنوایی - پیرگوشی

                  4- بینایی - پیر چشمی

                  5- مراکز سالمندی و مشخصات

                 6- ارائه خدمات

محورهای پژوهشی پیشنهادی برای گروه آموزشی مدیریت توانبخشی 

۱- محورهای پژوهشی در حوزه «مدیریت آموزشی» در رشته «مدیریت توانبخشی»:

       الف- مطالعات توصیفی (توصیف وضع موجود در سیستم آموزشی مرتبط با رشته مدیریت توانبخشی)

          شامل: نیازسنجی های آموزشی- نظر سنجی ها از وضعیت آموزشی و مدیریت آموزشی موجود دراین رشته - ارزیابی های وضع موجود در مدیریت آموزشی و آموزش این رشته- تبیین و تحلیل وضعیت مدیریت آموزشی و آموزشهای این رشته

   ب- مطالعات تحلیلی

          شامل: تعیین رابطه بین متغیرهای مختلف با وضعیت آموزش در این رشته - مقایسه وضعیت آموزش در این رشته در دانشگاههای مختلف و مقایسه وضعیت آموزش در این رشته با سایر رشته ها- علت یابی مشکلات و چالشهای احتمالی موجود در مدیریت آموزشی و آموزشهای این رشته -....

   ج- مطالعات ارزشیابی (مقایسه اهداف و انتظارات با نتایج به دست آمده)

          شامل: رضایت سنجی ها از وضعیت آموزشدر این رشته- کیفیت خدمات آموزشی در این رشته - تعریف و اندازه گیری شاخصهای ارزشیابی برای خدمات آموزشی در این رشته - مطالعات هزینه-فایده در خصوص خدمات آموزشی صورت گرفته در این رشته- ...

   د- مطالعات مداخله ای  

         شامل: بررسی اثربخشی خدمات آموزشی مختلف

   ه- مطالعات متدولوژیک

        شامل: تولید ابزارهای و/یا روانسنجی ابزارهای موجود برای سنجش مرتبط با هریک از بندهای فوق الذکر

۲- محورهای پژوهشی در حوزه «مدیریت پژوهشی» در رشته «مدیریت توانبخشی»:

    الف- مطالعات توصیفی (توصیف وضع موجود در سیستم پژوهشی و پژوهشهای مرتبط با رشته مدیریت توانبخشی)

          شامل: نیازسنجی های پژوهشی- نظر سنجی ها از وضعیت پژوهشی و مدیریت پژوهشی موجود دراین رشته - ارزیابی های وضع موجود در مدیریت پژوهشی و پژوهشهای این رشته- تبیین و تحلیل وضعیت مدیریت پژوهشی و پژوهشهای این رشته

   ب- مطالعات تحلیلی

          شامل: تعیین رابطه بین متغیرهای مختلف با وضعیت پژوهش در این رشته - مقایسه وضعیت پژوهش در این رشته در دانشگاههای مختلف و مقایسه وضعیت پژوهش در این رشته با سایر رشته ها- علت یابی مشکلات و چالشهای احتمالی موجود در مدیریت پژوهشی و پژوهشهای این رشته -....

   ج- مطالعات ارزشیابی (مقایسه اهداف و انتظارات با نتایج به دست آمده)

          شامل: رضایت سنجی ها از وضعیت پژوهش در این رشته  کیفیت فعالیتهای پژوهشی در این رشته - تعریف و اندازه گیری شاخصهای ارزشیابی برای فعالیتهای پژوهشی در این رته - مطالعات هزینه-فایده در خصوص پژوهشهای صورت گرفته در این رشته- ...

   د- مطالعات مداخله ای  

         شامل: بررسی اثربخشی خدمات آموزشی

   ه- مطالعات متدولوژیک

        شامل: تولید ابزارهای و/یا روانسنجی ابزارهای موجود برای سنجش مرتبط با هریک از بندهای فوق الذکر  

۳- محورهای پژوهشی در حوزه «مدیریت سلامت» در رشته «مدیریت توانبخشی» :

(توضیح اینکه مدیریت سلامت می تواند در سطح خرد یا کلان مدنظرباشد. همچنین مدیریت سلامت در این رشته می تواند دربرگیرنده ۱- توانبخشی نوین یا «تشخیص و مداخله زودرس» و یا ۲- توانبخشی سنتی یا «بازتوانی نا توانیها» گردد.)

    الف- مطالعات توصیفی (توصیف وضع موجود در سیستم مدیریت سلامت مرتبط با رشته توانبخشی)

          شامل: نیازسنجی های خدمات سلامت مرتبط با توانبخشی- نظر سنجی ها از وضعیت خدمات سلامت و مدیریت سلامتی موجود مرتبط با توانبخشی - ارزیابی های وضع موجود در مدیریت سلامت مرتبط با توانبخشی- تبیین و تحلیل وضعیت موجود در مدیریت سلامت مرتبط با توانبخشی

   ب- مطالعات تحلیلی

          شامل: تعیین رابطه بین متغیرهای مختلف با وضعیت خدمات سلامتی مرتبط با توانیخشی - مقایسه وضعیت مدیریت سلامت مرتبط با توانبخشی در دانشگاههای مختلف و مقایسه وضعیت مدیریت سلامت در این رشته با سایر رشته ها- علت یابی مشکلات و چالشهای احتمالی موجود در مدیریت سلامت مرتبط با توانبخشی -....

   ج- مطالعات ارزشیابی (مقایسه اهداف و انتظارات با نتایج به دست آمده)

          شامل: رضایت سنجی ها از وضعیت مدیریت سلامت مرتبط با توانبخشی- کیفیت خدمات سلامت مرتبط با توانبخشی  - تعریف و اندازه گیری شاخصهای ارزشیابی برای خدمات سلامت مرتبط با توانبخشی  - مطالعات هزینه-فایده در خصوص پژوهشهای صورت گرفته در مدیریت سلامت مرتبط با توانبخشی - ...

   د- مطالعات مداخله ای  

         شامل: بررسی اثربخشی خدمات سلامت مختلف مرتبط با توانبخشی

   ه- مطالعات متدولوژیک

        شامل: تولید ابزارهای و/یا روانسنجی ابزارهای موجود برای سنجش مرتبط با هریک از بندهای فوق الذکر