صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > فرم ترم بندی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
فرم ترم بندی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
 

                                 

معاونت آموزشي ، دانشجوئي وفرهنگي

                  اداره كـــل آمــــوزش        

             واحــد بـرنـامه ريـزي 

 

برنامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد رشته  

    در 4  نيمسال تحصيلي

 

ترم يك

ترم دو

كد

            عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

                     

 

692126

اصول و مبانی مدیریت توانبخشی

2

-

-

2

-

692134

رویکردهای خدمات توانبخشی

2

-

-

2

692102

 

692102

اصول و مبانی توانبخشی

2

-

-

2

-

692132

توانبخشی مبتنی بر جامعه

2

-

-

2

692102

692134

 

692127

آمار حیاتی

3

-

-

3

-

692128

روانشناسی معلولین

2

-

-

2

 

692107

روش تحقیق در علوم توانبخشی

2

1

-

3

1

692131

ارزشیابی و تحلیل سیستمهای توانبخشی

1

1

-

2

692126

 

692129

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی

1

2

-

3

-

692133

برنامه ریزی مدیریت استراتژیک

2

-

-

2

692126

 

 

 

 

 

 

 

 

692136

پویای گروه و کار تیمی

1

-

-

1

692126

 

 

جمع کل

10

3

-

13

 

 

جمع کل

10

1

-

11

 

 

ترم سوم 

ترم چهارم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحدها

جمع

پيشنياز 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

692137

مدیریت منابع (مالی ، انسانی واطلاعات )

3

-

-

3

692126

692114

پایان نامه

4

-

-

4

-

 

692111

تکنولوژی در توانبخشی

2

-

-

2

692134

 

 

 

 

 

 

 

 

692135

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توانبخشی

2

-

-

2

692128

 

 

 

 

 

 

 

 

692138

جامعه شناسی در توانبخشی

2

-

-

2

692102

692128

692134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692139

کارآموزی مدیریت توانبخشی

-

-

2

2

692134

 

 

 

 

 

 

 

 

692105

مدیریت توانبخشی

2

-

-

2

692102

692134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

11

-

2

13

 

 

جمع کل

4

-

-

4

-

 

 

*گذراندن درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی می باشد.