صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
برنامه کلاسی
 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1399   (دوره 23) ترم  2   نيمسال   دوم   تحصيلي 99-400

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

رويكرد هاي خدمات توان بخشي (223134)

دكتر عبدی

کلاس

2

-

-

پويايي گروه و كار تيمي (223136)

خانم دکتر حاتمی زاده

کلاس

1

-

-

روان شناسی معلولین  (223128)

دكتر فروغان

کلاس

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

ارزشيابي و تحلیل سيستم هاي توان بخشي (223131)

دكتر حاتمی زاده

کلاس

1

1

-

توان بخشي مبتني برجامعه (223132)

دكتر عبدی

کلاس

2

-

-

برنامه ريزي مديريت استراتژيك (223133)

دكتر حسيني

کلاس

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات:       13 واحد                                                                                                                                                                                                    

              تعداد دانشجو 10نفر

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1398   ( دوره 22) ترم  4   نيمسال  دوم  تحصيلي 99-400

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی مدیریت توان بخشی (223141)

دکترعبدی

 

-

-

2

پایان نامه (223114)

-

4

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات:        واحد: 6

                   تعداد دانشجو    12 نفر