صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
برنامه کلاسی
 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1399   (دوره 22) ترم  1   نيمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

ايام هفته

ساعت 10-8

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

12-8

روش تحقیق در علوم توانبخشی

 (223130)

دکتر شهشهانی پور - دکتر حاتمی زاده (حضور هم زمان)

لینک کلاس :

http://connect.uswr.ac.ir/dr-hatamizadeh

2

1

-

ا صول و مبانی توانبخشی

(223102 )

دکترعبدی

لینک کلاس :

https://connect.uswir.ac.ir/dr-abdi

2

-

-

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی 

 (223129 )

دکتر عبدی

لینک کلاس :

https://connect.uswr.ac.ir/dr-abdi

1

2

-

مبانی و اصول مدیریت  (223126  )

دکتر محمد علی حسینی لینک کلاس:

http://connect.uswr.ac.ir/dr-m-hoseini

دکتر شهشهانی پور

لینک کلاس :

 

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

آمار حیاتی

 (223127  )

 دکترحسین زاده

لینک کلاس:

http://connect.uswr.ac.ir/dr-hosseinzadeh

3

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات : 13واحد                                                                                                                                                                                    تعداد دانشجو  

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي    

سال ورودي 1398( دوره 21) ترم  3   نيمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

ايام هفته

ساعت11-8

 

 

 

 

 

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

مدیریت منابع (مالی.. انسانی واطلاعات )

 (223142 )

دکتر باسخا(شروع ترم)

لینک کلاس :

http://connect.uswr.ac.ir/dr-basakha

 

 

 

 

 

د کتر محمد علی حسینی لینک کلاس: http://connect.uswr.ac.ir/dr-m-hoseini/

3

-

-

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توان بخشی (223135)

دکترخانجانی

لینک کلاس :

http://connect.uswr.ac.ir/dr-khanjani/

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

تکنولوژی توانبخشی

(223138 )

دکتر حاتمی زاده

لینک کلاس :

http://connect.uswr.ac.ir/dr-hatamizadeh

2

-

-

مدیریت توانبخشی 

  (223140)

دکترعبدی

لینک کلاس :

https://connect.uswr.ac.ir/dr-abdi/

2

-

-

جامعه شناسی توانبخشی  (223139)

دکترنصرتی نژاد

لینک کلاس: http://connect.uswr.ac.ir/dr-nosratinejad

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

   توضيحات 11واحد               تعداددانشجو 11 نفر