صفحه اصلي > معرفی اعضای کمیته آموزشی و پژوهشی  
يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩
معرفی اعضای کمیته آموزشی و پژوهشی
 

معرفی اعضای گروه 

1-      کمیته آموزشی گروه

1-       سرکارخانم دکتر نیکتا حاتمی زاده(مدیر گروه)

2-      جناب آقای دکتر محمد علی حسینی

3-      دکتر محمد سعید خانجانی 

4-      دکتر سهیلا شهشهانی پور

5-      جناب آقای دکتر کیانوش عبدی

6-     سرکارخانم دکتر مهشید فروغان

7-      جناب آقای دکتر حبیب الله کواری 

             8-       جناب آقای دکتر اصغر مکارم

             9-      سرکارخانم دکتر روشنک وامقی  -بازنشسته 

            10-      سرکارخانم مریم هراتی ( کارشناس گروه )

2-      کمیته پژوهشی گروه

1-        سرکارخانم دکتر نیکتا حاتمی زاده(مدیر گروه) 

2-      جناب آقای دکتر محمد علی حسینی 

3-      دکتر محمد سعید خانجانی 

4-      دکتر سهیلا شهشهانی پور

 

5-      جناب آقای دکتر کیانوش عبدی

 

6-     سرکارخانم دکتر مهشید فروغان

 

7-      جناب آقای دکتر حبیب الله کواری 

 

             8-      جناب آقای دکتر اصغر مکارم

             9-      سرکارخانم دکتر روشنک وامقی  -بازنشسته 

            10-      سرکارخانم مریم هراتی ( کارشناس گروه )