صفحه اصلي > معرفی اعضای کمیته آموزشی و پژوهشی  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
معرفی اعضای کمیته آموزشی و پژوهشی
 

معرفی اعضای گروه 

1-      کمیته آموزشی گروه      

1-       سرکارخانم دکتر نیکتا حاتمی زاده(مدیر گروه)  تمام وقت گروه

2-       جناب آقای دکتر کیانوش عبدی - تمام وقت گروه

3-       جناب آقای دکتر حبیب الله کواری - بازنشسته

4-      جناب آقای دکتر محمد علی حسینی - از گروه پرستاری

5-      دکتر محمد سعید خانجانی -  از گروه مشاوره توانبخشی

6-      دکتر سهیلا شهشهانی پور - ازگروه علوم بالینی

7-    سرکارخانم دکتر مهشید فروغان - ازگروه سالمندی    

             8-       جناب آقای دکتر اصغر مکارم- مامور به خدمت - ازگروه شنوایی سنجی

             9-      سرکارخانم دکتر روشنک وامقی  -بازنشسته -  از مرکز تحقیقات اعصاب و اطفال

            10-      سرکارخانم مریم هراتی ( کارشناس گروه )

2-      کمیته پژوهشی گروه

1-        سرکارخانم دکتر نیکتا حاتمی زاده(مدیر گروه) تمام وقت گروه

2-        جناب آقای دکتر کیانوش عبدی - تمام وقت گروه

3-        جناب آقای دکتر حبیب الله کواری - بازنشسته

3-      جناب آقای دکتر محمد علی حسینی - از گروه پرستاری

4      دکتر محمد سعید خانجانی - از گروه مشاوره توانبخشی

4-      دکتر سهیلا شهشهانی پور - از گروه علوم بالینی    

6-     سرکارخانم دکتر مهشید فروغان -  از گروه سالمندی     

             8-      جناب آقای دکتر اصغر مکارم - از گروه شنوایی سنجی

             9-      سرکارخانم دکتر روشنک وامقی  -بازنشسته -  از مرکز تحقیقات اعصاب و اطفال

            10-      سرکارخانم مریم هراتی ( کارشناس گروه )