صفحه اصلي > برنامه های آموزشي 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
برنامه های آموزشي
 

دروس آموزشي دوره مديريت توانبخشي

 

طول دوره : طول دوره كارشناسي ارشد مديريت توانبخشي 2 سال و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشك

واحد هاي دوره به ترتيب زير تقسيم مي گردند :

دروس اختصاصي :                                  28واحد                                                  

پايان نامه :                                            4 واحد  

جمع :                                                  32واحد

تعداد واحد هاي اين دروس 32 واحد ، شامل 28 واحد دروس اختصاصي و 4 واحد پايان نامه مي باشد . علاوه بر اين دروس ، دانشجو موظف است يه تشخيص گروه آموزشي و تأ ييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني (جدول الف ) را بگذراند .

جدول دروس كمبود يا جبراني دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مديريت توانبخشي                         

 

 كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

جمع

نظري

عملي

01

 

اصول و مباني مديريت

 2

 

34

 

-

 

34

02

اصول و مباني توانبخشي

2

 

34

 

-

34

03

آمار حياتي

3

51

- 

51

 

04

روانشناسي معلولين

2 

34

-

34

جمع

9

153

-

153

دانشجو موظف است به تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، تمامي يا تعدادي از دروس جدول فوق را بگذراند

جدول دروس تخصصي

 

 

كد درس

 

نام درس

تعداد  

واحد

 

         ساعت

 

جمع

 

پيش نياز

نظري

عملي

كارآموزي

05

كاربرد كامپيوترو سيستمهـــاي اطلـاع رسانــي در علوم توانبخشي

3

17

68

85

-

06

روش تحقيق در علوم توانبخشي

3

34

34

 

68

03

07

رويكردهاي خدمات توانبخشي

2

34

-

-

34

02

08

جامعه شناسي توانبخشي

2

34

-

-

34

02،04،07

09

كاربرد مشاوره و راهنمايي در توانبخشي

2

34

-

-

34

04

10

تكنولوژي در توانبخشي

2

34

-

-

34

07

11

توانبخشي مبتني بر جامعه

2

34

-

-

34

07،02

12

كارآموزي مديريت توانبخشي

2

-

-

102

102

07

13

مديريت منابع (مالي، انساني و اطلاعات)

3

51

-

-

51

01

14

مديريت توانبخشي

2

34

 

-

34

02،07

15

ارزشيابي و تحليل سيستمها

2

17

34

 

51

01

16

پويايي گروه و كار تيمي

1

17

 

17

01

17

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك

2

34

-

-

34

01

18

پايان نامه

4

68

-

-

68

-

جمــع

32

450

153

102

705

 

 

 نحوه ارزشيابي دروس مديريت توانبخشي

 

 نحوه انجام ارزشيابي برنامه :

        ارزشيابي برنامه بر اساس فرايند ارزشيابي بيروني و دروني كه ارزشيابي دروني به شيوه ارزشيابي تراكمي در پايان دوره آموزشي با مسئوليت كميته ارزشيابي آموزشي دانشگاه و گروه آموزشي انجام شده و ارزشيابي بيروني توسط سازمانهاي ناظر انجام خواهد شد

مراحل اجراي ارزشيابي برنامه :

  • - تعيين اهداف ارزشيابي
  • - تهيه ابزار ارزشيابي
  • - اجراي ارزشيابي
  • - تحليل نتايج بدست آمده

 

هدف از ارزشيابي برنامه :

الف ) تعيين ميزان دستيابي دانش آموختگان به اهداف برنامه

ب ) تعيين و تشخيص نقاط قوت و ضعف برنامه

ج ) بازنگري و اصلاح برنامه